At Savatthi. "There are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.
Which four?

-Physical food, gross or refined;
-Contact as the second,
-Intellectual intention the third,
-And consciousness the fourth.
These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.


Ở Sàvatthi. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu t́nh hay chúng sanh. Thế nào là bốn?

-Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế;
-Thứ hai là xúc;
-Thứ ba là tư niệm;
-Thứ tư là thức.
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu t́nh hay các loài chúng sanh.

 

And how is physical food to be regarded? Suppose a couple, husband & wife, taking meager provisions, were to travel through a desert. With them would be their only baby son, dear & appealing. Then the meager provisions of the couple going through the desert would be used up & depleted while there was still a stretch of the desert yet to be crossed.
The thought would occur to them, 'Our meager provisions are used up & depleted while there is still a stretch of this desert yet to be crossed. What if we were to kill this only baby son of ours, dear & appealing, and make dried meat & jerky. That way — chewing on the flesh of our son — at least the two of us would make it through this desert. Otherwise, all three of us would perish.' So they would kill their only baby son, loved & endearing, and make dried meat & jerky. Chewing on the flesh of their son, they would make it through the desert. While eating the flesh of their only son, they would beat their breasts, [crying,] 'Where have you gone, our only baby son? Where have you gone, our only baby son?'


Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như, này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quảng đường hoang dă, với một đứa con khả ái, thương mến. Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao ṃn, khánh tận. Và một vùng hoang vu c̣n lại chưa được họ vượt qua. Rồi này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng người ấy suy nghĩ: "Đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đă bị hao ṃn, khánh tận; c̣n lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua; vậy chúng ta hăy giết đứa con một, khả ái, dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu c̣n lại này, chớ để tất cả ba chúng đều bị chết hại". Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt qua vùng hoang vu c̣n lại ấy. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập ngực (than khóc): "Đứa con một ở đâu? Đứa con một ở đâu?"

 

Now what do you think, monks:
-"Would that couple eat that food playfully or for intoxication, or for putting on bulk, or for beautification?"
-"No, lord."
-"Wouldn't they eat that food simply for the sake of making it through that desert?"
-"Yes, lord."


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào?
-"Họ ăn món ăn có phải để vui chơi? Hay họ ăn món ăn để tham đắm? Hay họ ăn món ăn để trang sức? Hay họ ăn món ăn để béo tốt?"
-" Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn."
-"Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng hoang vu?"
-" Thưa vâng, bạch Thế Tôn."

 

In the same way, I tell you, is the nutriment of physical food to be regarded. When physical food is comprehended, passion for the five strings of sensuality is comprehended. When passion for the five strings of sensuality is comprehended, there is no fetter bound by which a disciple of the noble ones would come back again to this world.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời ḷng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi ḷng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không c̣n kiết sử, do kiết sử này, một vị Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này.

 

And how is the nutriment of contact to be regarded?
Suppose a flayed cow were to stand leaning against a wall. The creatures living in the wall would chew on it. If it were to stand leaning against a tree, the creatures living in the tree would chew on it. If it were to stand exposed to water, the creatures living in the water would chew on it. If it were to stand exposed to the air, the creatures living in the air would chew on it. For wherever the flayed cow were to stand exposed, the creatures living there would chew on it. In the same say, I tell you, is the nutriment of contact to be regarded. When the nutriment of contact is comprehended, the three feelings [pleasure, pain, neither pleasure nor pain] are comprehended. When the three feelings are comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do.


Và này các Tỷ-kheo, xúc thực cần phải nhận xét như thế nào?
Này các Tỷ-kheo, ví như một con ḅ cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sanh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa hư không cắn nó. Này các Tỷ-kheo, con ḅ cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói xúc thực cần phải được nhận xét. Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có ǵ cần phải làm thêm nữa.

 

And how is the nutriment of intellectual intention to be regarded?
Suppose there were a pit of glowing embers, deeper than a man's height, full of embers that were neither flaming nor smoking, and a man were to come along — loving life, hating death, loving pleasure, abhorring pain — and two strong men, having grabbed him by the arms, were to drag him to the pit of embers. To get far away would be that man's intention, far away would be his wish, far away would be his aspiration.
Why is that? Because he would realize, 'If I fall into this pit of glowing embers, I will meet with death from that cause, or with death-like pain.'
In the same say, I tell you, is the nutriment of intellectual intention to be regarded. When the nutriment of intellectual intention is comprehended, the three forms of craving [for sensuality, for becoming, and for non-becoming] are comprehended. When the three forms of craving are comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do.


Và này các Tỷ-kheo, tư niệm thực cần phải nhận xét như thế nào?
Này các Tỷ-kheo, ví như một hố than hừng, sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi đến, nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các Tỷ-kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa (hố than hừng ấy).
V́ sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như sau: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy, ta đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét.
Này các Tỷ-kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có ǵ cần phải làm thêm nữa.

 

And how is the nutriment of consciousness to be regarded?
Suppose that, having arrested a thief, a criminal, they were to show him to the king: 'This is a thief, a criminal for you, your majesty. Impose on him whatever punishment you like.' So the king would say, 'Go, men, and shoot him in the morning with a hundred spears.' So they would shoot him in the morning with a hundred spears. Then the king would say at noon, 'Men, how is that man?' 'Still alive, your majesty.' So the king would say, 'Go, men, and shoot him at noon with a hundred spears.' So they would shoot him at noon with a hundred spears. Then the king would say in the evening, 'Men, how is that man?' 'Still alive, your majesty.' So the king would say, 'Go, men, and shoot him in the evening with a hundred spears.' So they would shoot him in the evening with a hundred spears.


Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào?
Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hăy trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau về người ấy: "Các Ông hăy đi và đánh người này với một trăm hèo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm hèo vào buổi sáng. Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?"- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn c̣n sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hăy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa. Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người ấy như thế nào?"- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn c̣n sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hăy đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều".

 

Now what do you think, monks: Would that man, being shot with three hundred spears a day, experience pain & distress from that cause?"
-"Even if he were to be shot with only one spear, lord, he would experience pain & distress from that cause, to say nothing of three hundred spears."


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không?
- "Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, c̣n nói ǵ bị đánh đến ba trăm hèo!

 

In the same say, I tell you, monks, is the nutriment of consciousness to be regarded. When the nutriment of consciousness is comprehended, name & form are comprehended. When name & form are comprehended, I tell you, there is nothing further for a disciple of the noble ones to do.


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần phải nhận xét. Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rơ, thời danh sắc được hiểu rơ. Khi danh sắc được hiểu rơ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm ǵ thêm nữa.

 

See also: SN 12.12; SN 12.31; SN 12.64; AN 10.27; The Four Nutriments of Life by Nyanaponika Thera.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |