Monks, when an uninstructed run-of-the-mill person makes the statement, 'There is a bottomless chasm in the ocean,' he is talking about something that doesn't exist, that can't be found. The word 'bottomless chasm' is actually a designation for painful bodily feeling.


Kẻ vô văn phàm phu nói như sau: "Ở giữa biển lớn, có vực thẳm". Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu đối với việc không có, không xẩy ra, lại nói: "Ở giữa biển lớn, có vực thẳm".

 

When an uninstructed run-of-the-mill person is touched by a painful bodily feeling, he sorrows, grieves, & laments, beats his breast, becomes distraught. This is called an uninstructed run-of-the-mill person who has not risen up out of the bottomless chasm, who has not gained a foothold.


Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa với các khổ thọ về thân là vực thẳm này. Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khổ thọ về thân, thời sầu muộn, than văn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu không đứng lên trên vực thẳm, không đạt tới chỗ chân đứng.

 

When a well-instructed disciple of the noble ones is touched by a painful bodily feeling, he does not sorrow, grieve, or lament, does not beat his breast or become distraught. This is called a well-instructed disciple of the noble ones who has risen up out of the bottomless chasm, whose foothold is gained."


C̣n bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, khi cảm giác khổ thọ về thân, không sầu muộn, không than văn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc Đa văn Thánh đệ tử đă đứng lên trên vực thẳm, đă đạt tới chỗ chân đứng.

 

Whoever can't endure them
once they've arisen — 
	painful bodily feelings
	that could kill living beings — 
who trembles at their touch,
who cries & wails,
a weakling with no resiliance:
	he hasn't risen up
	out of the bottomless chasm
	or even gained
	a foothold.


Whoever endures them
once they've arisen — 
	painful bodily feelings
	that could kill living beings — 
who doesn't tremble at their touch:
	he's risen up
	out of the bottomless chasm,
	his foothold is gained.

1) Ai không chịu đựng nổi, 
Các khổ thọ khởi lên, 
Thân đau, hại mạng sống, 
Cảm xúc khiến run rẩy. 
Ai than văn, khóc lóc, 
Suy nhược, thiếu kiên cường, 
Không đứng trên vực sâu, 
Không đạt chỗ chân đứng. 

  
2) Ai có thể chịu đựng, 
Các khổ thọ khởi lên, 
Thân đau, hại mạng sống, 
Cảm xúc không run rẩy, 
Vị ấy vượt vực sâu, 
Đạt tới chỗ chân đứng.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |