-Monks, there is rapture of the flesh, rapture not of the flesh, and rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh.

-There is pleasure of the flesh, pleasure not of the flesh, and pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh.
-There is equanimity of the flesh, equanimity not of the flesh, and equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh.
-There is liberation of the flesh, liberation not of the flesh, and liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh.


-Này các Tỷ-kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia;
-Có lạc liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia;
-Có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia;
-Có giải thoát liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại giải thoát không liên hệ đến vật chất kia.

 

And what is rapture of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five?

-Forms cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
-Sounds cognizable via the ear...
-Aromas cognizable via the nose...
-Flavors cognizable via the tongue...
-Tactile sensations cognizable via the body — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
Now whatever rapture arises in dependence on these five strands of sensuality, that is called rapture of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm?
-Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn...
-Có các tiếng do tai nhận thức.....
-Có các hương do mũi nhận thức.....
-Có các vị do lưỡi nhận thức.....
-Có xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Này các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức này. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, hỷ khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất.

 

And what is rapture not of the flesh? There is the case where a monk — quite withdrawn from sensual pleasures, withdrawn from unskillful qualities — enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thought & evaluation, he enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance. This is called rapture not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất.

 

And what is the rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever rapture arises in a fermentation-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called rapture more not-of-the-flesh than that not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? Tỷ-kheo đă đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát tâm giải thoát khỏi si, hỷ được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia.

 

And what is pleasure of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five?

-Forms cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
-Sounds cognizable via the ear...
-Aromas cognizable via the nose...
-Flavors cognizable via the tongue...
-Tactile sensations cognizable via the body — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
Now whatever pleasure arises in dependence on these five strands of sensuality, that is called pleasure of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức. Thế nào là năm?
-Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
-Có các tiếng do tai nhận thức.....
-Có các hương do mũi nhận thức.....
-Có các vị do lưỡi nhận thức.....
-Có những xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Này các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên lạc hỷ ǵ, này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất.

 

And what is pleasure not of the flesh? There is the case where a monk — quite withdrawn from sensual pleasures, withdrawn from unskillful qualities — enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thought & evaluation, he enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance. With the fading of rapture, he remains in equanimity, mindful & alert, is physically sensitive to pleasure, and enters & remains in the third jhana, of which the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasurable abiding.' This is called pleasure not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và trú Thiền thứ ba. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất.

 

And what is the pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever pleasure arises in a fermentation-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called pleasure more not-of-the-flesh than that not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đă đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quan sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, lạc và hỷ khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia.

 

And what is equanimity of the flesh? There are these five strings of sensuality. Which five?

-Forms cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
-Sounds cognizable via the ear...
-Aromas cognizable via the nose...
-Flavors cognizable via the tongue...
-Tactile sensations cognizable via the body — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
Whatever equanimity arises in dependence on these five strands of sensuality, that is called equanimity of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm?
-Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn...
-Có các tiếng do tai nhận thức.....
-Có các hương do mũi nhận thức.....
-Có các vị do lưỡi nhận thức.....
-Có những xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, xả khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xả liên hệ đến vật chất.

 

And what is equanimity not of the flesh? There is the case where a monk, with the abandoning of pleasure & stress — as with the earlier disappearance of elation & distress — enters & remains in the fourth jhana: purity of equanimity & mindfulness, neither-pleasure-nor-pain. This is called equanimity not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đă cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất.

 

And what is the equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever equanimity arises in a fermentation-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called equanimity more not-of-the-flesh than that not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đă đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, xả khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia.

 

And what is liberation of the flesh? Liberation associated with form is of the flesh. What is liberation not of the flesh? Liberation associated with the formless is not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát liên hệ đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chất. Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất.

 

And what is the liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh? Whatever liberation arises in a fermentation-ended monk as he is reflecting on his mind released from passion, reflecting on his mind released from aversion, reflecting on his mind released from delusion, that is called liberation more not-of-the-flesh than that not of the flesh.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, giải thoát khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất c̣n hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |