On one occasion the Blessed One was staying near Rajagaha at the Squirrels' Sanctuary. Now at that time, when the king's assembly had gathered and was sitting together in the royal palace, this topic of conversation arose: "Money1 is allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives consent to money. The Sakyan-son contemplatives accept money."Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
Lúc bấy giờ trong cung vua, quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp, câu chuyện sau đây được khởi lên: "Các Sa-môn thuộc ḍng Thích tử được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được nhận lấy vàng bạc".

 

At that time Maniculaka the headman was sitting in that assembly, so he said to them, "Don't say that, masters. Money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives do not consent to money. The Sakyan-son contemplatives do not accept money. The Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money." And he was able to convince the assembly.


Lúc bấy giờ, thôn trưởng Manicùlaka đang ngồi trong hội chúng ấy. Rồi thôn trưởng Manicùlaka thưa với hội chúng ấy:
- "Các Tôn giả chớ có nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử từ bỏ châu báu và. Họ đă ly khai vàng và bạc". Nhưng thôn trưởng Manicùlaka không có thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận.

 

Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"Just now, lord, when the king's assembly had gathered and was sitting together in the royal palace, this topic of conversation arose: 'Money is allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives consent to money. The Sakyan-son contemplatives accept money.' When this was said, I said to them, 'Don't say that, masters. Money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives. The Sakyan-son contemplatives do not consent to money. The Sakyan-son contemplatives do not accept money. The Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money.' And I was able to convince the assembly. Answering in this way, lord, am I speaking in line with what the Blessed One has said, am I not misrepresenting the Blessed One with what is unfactual, am I answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?"


Rồi thôn trưởng Manicùlaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Manicùlaka bạch Thế Tôn:
-" Ở đây, bạch Thế Tôn, trong cung vua, một số quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp, và câu chuyện sau đây được khởi lên: "Các Sa-môn Thích tử được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được nhận lấy vàng bạc". Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với hội chúng ấy: "Các Tôn giả chớ có nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử từ bỏ châu báu và vàng. Họ đă ly khai vàng và bạc". Nhưng bạch Thế Tôn, con không có thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận. Trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, không biết con có nói đúng lời Thế Tôn? Con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Con đă trả lời thuận pháp, đúng pháp và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lư do để chỉ trích?

 

"Yes, headman, in answering in this way you are speaking in line with what I have said, you are not misrepresenting me with what is unfactual, and you are answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing you. For money is not allowable for the Sakyan-son contemplatives, the Sakyan-son contemplatives do not consent to money, the Sakyan-son contemplatives do not accept money, the Sakyan-son contemplatives have given up gold & jewelry, have renounced money. For anyone for whom money is allowable, the five strings of sensuality are also allowable. For anyone for whom the five strings of sensuality are allowable, money is allowable. That you can unequivocally recognize as not the quality of a contemplative, not the quality of a Sakyan son.2


- Trả lời như vậy, này Thôn trưởng, Ông nói đúng lời của Ta. Ông không xuyên tạc Ta với điều không thật. Ông đă trả lời thuận pháp, đúng pháp và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lư do để chỉ trích.
Này Thôn trưởng, các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử đă từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đă ly khai vàng và bạc. Đối với ai được dùng vàng bạc, người ấy cũng được phép dùng năm dục công đức. Đối với ai được phép dùng năm dục công đức, người ấy hoàn toàn thọ tŕ phi Sa-môn pháp, phi Thích tử pháp.

 

"Now I do say that thatch may be sought for by one needing thatch, wood may be sought for by one needing wood, a cart may be sought for by one needing a cart, a workman may be sought for by one needing a workman, but by no means do I say that money may be consented to or sought for in any way at all."Này Thôn trưởng, Ta nói như sau: Cỏ được đi t́m cầu bởi ai cần đến cỏ. Củi được đi t́m cầu bởi ai cần đến củi. Cỗ xe được đi t́m cầu bởi ai cần đến cỗ xe. Người được đi t́m cầu bởi ai cần đến người. Nhưng này Thôn trưởng, không bất cứ một lư do ǵ Ta nói rằng vàng, bạc được chấp nhận, được t́m cầu.

 

Note

1. Lit.: "gold & silver."

2. This translation follows the Thai edition of the Pali canon, which seems more idiomatic than other editions here. The version of this passage in the Burmese and Sri Lankan editions would be translated as: "For anyone for whom money is allowable, the five strings of sensuality are also allowable. And with regard to anyone for whom the five strings of sensuality are allowable, you can unequivocally recognize that as not the quality of a contemplative, not the quality of a Sakyan son."

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |