I have heard that:
-On one occasion the Blessed One was staying near Vesali, in the Great Wood, at the Hall of the Gabled Pavilion. Then Mahali the Licchavi went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
"Purana Kassapa says this: -'There is no cause, no requisite condition, for the defilement of beings. Beings are defiled without cause, without requisite condition. There is no cause, no requisite condition, for the purification of beings. Beings are purified without cause, without requisite condition.'1 What does the Blessed One say about this?"Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, trong rừng Đại Lâm, tại Trùng Các đại giảng đường. Rồi Mahàli, người Licchavi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahàli, người Licchavi, bạch Thế Tôn:
Puràna Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp), bạch Thế Tôn, thuyết như sau: "Không nhân, không duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Không nhân, không duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh được thanh tịnh". Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào?

 

"Mahali, there is cause, there is requisite condition, for the defilement of beings. Beings are defiled with cause, with requisite condition. There is cause, there is requisite condition, for the purification of beings. Beings are purified with cause, with requisite condition."


"Này Mahàli, có nhân, có duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Này Mahàli, có nhân, có duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Này Mahàli, có nhân có duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh. Có nhân, có duyên, chúng sanh được thanh tịnh."

 

"And what, lord, is the cause, what the requisite condition, for the defilement of beings? How are beings defiled with cause, with requisite condition?"


" Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân ǵ, do duyên ǵ là sự nhiễm ô của chúng sanh? Do có nhân ǵ, do có duyên ǵ chúng sanh bị nhiễm ô?"

 

"Mahali, if form were exclusively stressful — followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure — beings would not be infatuated with form. But because form is also pleasurable — followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress — beings are infatuated with form. Through infatuation, they are captivated. Through captivation, they are defiled. This is the cause, this the requisite condition, for the defilement of beings. And this is how beings are defiled with cause, with requisite condition.


"Này Mahàli, nếu sắc nhứt hướng khổ, rơi trên đau khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với sắc. Và v́ rằng, này Mahàli, sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô."

 

-"If feeling were exclusively stressful...
-"If perception were exclusively stressful...
-"If fabrications were exclusively stressful...


-Và này Mahàli, nếu thọ nhứt hướng khổ, ...
-Và này Mahàli, nếu tưởng nhứt hướng khổ, ...
-Và này Mahàli, nếu các hành nhứt hướng khổ, ...

 

"If consciousness were exclusively stressful — followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure — beings would not be infatuated with consciousness. But because consciousness is also pleasurable — followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress — beings are infatuated with consciousness. Through infatuation, they are captivated. Through captivation, they are defiled. This is the cause, this the requisite condition, for the defilement of beings. And this is how beings are defiled with cause, with requisite condition."


" Và này Mahàli, nếu thức nhứt hướng khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thức. V́ rằng, này Mahàli, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, do vậy chúng sanh tham đắm đối với thức. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô."

 

"And what, lord, is the cause, what the requisite condition, for the purification of beings? How are beings purified with cause, with requisite condition?"


"Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân, thế nào là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh? Do có nhân như thế nào, có duyên như thế nào, chúng sanh được thanh tịnh?"

 

"Mahali, if form were exclusively pleasurable — followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress — beings would not be disenchanted with form. But because form is also stressful — followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure — beings are disenchanted with form. Through disenchantment, they grow dispassionate. Through dispassion, they are purified. This is the cause, this the requisite condition, for the purification of beings. And this is how beings are purified with cause, with requisite condition.


"Này Mahàli, nếu sắc là nhứt hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với sắc. Và v́ rằng, này Mahàli, sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với sắc. Do yếm ly nên ly tham; do ly tham nên giải thoát. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh."

 

-"If feeling were exclusively pleasurable...
-"If perception were exclusively pleasurable...
-"If fabrications were exclusively pleasurable...


-Này Mahàli, nếu thọ là nhứt hướng lạc...
-Này Mahàli, nếu tưởng là nhứt hướng lạc...
-Này Mahàli, nếu các hành là nhứt hướng lạc...

 

"If consciousness were exclusively pleasurable — followed by pleasure, infused with pleasure and not infused with stress — beings would not be disenchanted with consciousness. But because consciousness is also stressful — followed by stress, infused with stress and not infused with pleasure — beings are disenchanted with consciousness. Through disenchantment, they grow dispassionate. Through dispassion, they are purified. This is the cause, this the requisite condition, for the purification of beings. And this is how beings are purified with cause, with requisite condition."


Này Mahàli, nếu thức là nhứt hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với thức. Và v́ rằng, này Mahàli, thức là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với thức. Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh.

 

Notes

1. DN 2 ascribes this view to Makkhali Gosala, and the view of non-action to Purana Kassapa.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |