Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:
- "'The world, the world'1 it is said. In what respect does the word 'world' apply?
Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đănh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế giới?

 

"Insofar as it disintegrates,2 monk, it is called the 'world.' Now what disintegrates?
-The eye disintegrates. Forms disintegrate. Consciousness at the eye disintegrates. Contact at the eye disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the eye — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Cái ǵ chịu sự biến hoại (palokadhamma), này Tỷ kheo, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này Tỷ kheo, cái ǵ chịu sự biến hoại?
-Mắt, này Tỷ kheo, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhăn thức chịu sự biến hoại. Nhăn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhăn xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

The ear disintegrates. Sounds disintegrate. Consciousness at the ear disintegrates. Contact at the ear disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the ear — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Tai chịu sự biến hoại. Các tiếng chịu sự biến hoại. Nhĩ thức chịu sự biến hoại. Nhĩ xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

The nose disintegrates. Aromas disintegrate. Consciousness at the nose disintegrates. Contact at the nose disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the nose — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Mũi chịu sự biến hoại. Các hương chịu sự biến hoại. Tỷ thức chịu sự biến hoại. Tỷ xúc chịu sự biến hoại. Do duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

The tongue disintegrates. Tastes disintegrate. Consciousness at the tongue disintegrates. Contact at the tongue disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the tongue — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Lưỡi chịu sự biến hoại. Các vị chịu sự biến hoại. Thiệt thức chịu sự biến hoại. Thiệt xúc chịu sự biến hoại. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

The body disintegrates. Tactile sensations disintegrate. Consciousness at the body disintegrates. Contact at the body disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the body — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Thân chịu sự biến hoại. Các xúc chịu sự biến hoại. Thân thức chịu sự biến hoại. Thân xúc chịu sự biến hoại. Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

The intellect disintegrates. Ideas disintegrate. Consciousness at the intellect consciousness disintegrates. Contact at the intellect disintegrates. And whatever there is that arises in dependence on contact at the intellect — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too disintegrates.


Ư chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ư thức chịu sự biến hoại. Ư xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ư xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại.

 

Insofar as it disintegrates, it is called the 'world.'


Cái ǵ chịu sự biến hoại, này Tỷ kheo, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh.

 

Notes

1. Loka — also "cosmos."

2. Lujjati.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |