Once upon a time, monks, a hard-shelled tortoise was foraging for food in the evening along the shore of a lake. And a jackal was also foraging for food in the evening along the shore of the lake.
The tortoise saw the jackal from afar, foraging for food, and so — withdrawing its four legs, with its neck as a fifth, into its own shell — it remained perfectly quiet and still.
But the jackal also saw the tortoise from afar, foraging for food, and so it went to the tortoise and, on arrival, hovered around it, [thinking,] "As soon as the tortoise stretches out one or another of its four limbs — or its neck as a fifth — I'll seize it right there, tear it off, and eat it."
But when the tortoise didn't stretch out any of its four limbs — or its neck as a fifth — the jackal, not having gotten any opportunity, lost interest and left.


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào buổi chiều, đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, cũng đi t́m mồi dọc theo bờ sông.
Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con giả can đang đi t́m mồi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của ḿnh và nằm bất động, im lặng.
Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một bên và nghĩ rằng: "Khi nào con rùa này tḥ ra thân phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ găy và ăn".
Nhưng, này các Tỷ-kheo, v́ rằng con rùa không tḥ ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội.

 

In the same way, monks, Mara is continually, ceaselessly, hovering around you, [thinking,]:

-Perhaps I'll get an opportunity by means of the eye.
-Perhaps...the ear..
-Perhaps... the nose.
-Perhaps... the tongue.
-Perhaps... the body. Perhaps I'll get an opportunity by means of the intellect.'
Thus, monks, you should dwell with the doors to your senses well-guarded.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế ŕnh ṃ các Ông với ư nghĩ:
-Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt.
-Rất.. từ tai.
-Rất.. từ mũi.
-Rất.. từ lưỡi.
-Rất.. từ thân.
-Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ từ ư".
Do vậy, này các Tỷ-kheo, hăy sống hộ tŕ các căn.

 

On seeing a form with the eye, do not grasp at any theme or details by which — if you were to dwell without restraint over the faculty of the eye — evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice for its restraint. Guard the faculty of the eye. Secure your restraint with regard to the faculty of the eye.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hăy sống hộ tŕ các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân ǵ khiến nhăn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hăy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ tŕ nhăn căn, thực hành hộ tŕ nhăn căn.

 

-On hearing a sound with the ear...
-On smelling an aroma with the nose...
-On tasting a flavor with the tongue...
-On touching a tactile sensation with the body...


-Khi tai nghe tiếng...
-Mũi ngửi mùi...
-Lưỡi nếm vị...
-Thân cảm xúc...

 

On cognizing an idea with the intellect, do not grasp at any theme or details by which — if you were to dwell without restraint over the faculty of the intellect — evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice for its restraint. Guard the faculty of the intellect. Secure your restraint with regard to the faculty of the intellect.


Khi ư nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân ǵ khiến ư căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hăy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ tŕ ư căn, thực hành hộ tŕ ư căn.

 

When you dwell with the doors to your senses well-guarded, Mara, not getting any opportunity, will lose interest and leave, just as the jackal did with the tortoise.


Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ tŕ các căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa.

 

Like a tortoise with 
 its limbs withdrawn in its shell,
      so the monk, 
the thoughts of the heart.
	
Not dependent,	
harming no others,
	totally unbound,	
he would berate no one.Như rùa dấu thân phần, 
Trong mai rùa của nó. 
Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 
Thâu nhóm mọi tâm tư, 

Không nương tựa một ai, 
Không hại một người nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 
Không nói xấu một ai. 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |