At Savatthi. There the Blessed One said:
-"Monks, I will teach you the five aggregates & the five clinging-aggregates. Listen & pay close attention. I will speak." "As you say, lord," the monks responded.


Nhân duyên ở Sàvatthi. Thế Tôn nói như sau:
-"Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng năm uẩn và năm thủ uẩn, hăy lắng nghe và suy nghiem kỹ."
-" Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"Now what, monks, are the five aggregates?


Thế Tôn nói như sau:
- Này các Tỷ-kheo, thế nào là năm uẩn?

 

Whatever form is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: that is called the aggregate of form.


Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc ǵ quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi là sắc uẩn.

 

Whatever feeling is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: that is called the aggregate of feeling.


Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ ǵ quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi là thọ uẩn.

 

Whatever perception is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: that is called the aggregate of perception.


Này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng ǵ quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi là tưởng uẩn.

 

Whatever (mental) fabrications are past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: those are called the aggregate of fabrications.


Này các Tỷ-kheo, phàm có hành ǵ quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi là hành uẩn.

 

Whatever consciousness is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: that is called the aggregate of consciousness.


Này các Tỷ-kheo, phàm có thức ǵ quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi là thức uẩn.

 

These are called the five aggregates. And what are the five clinging-aggregates?


Những cái này, này các Tỷ-kheo, được gọi là năm uẩn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uẩn?

 

Whatever form — past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near — is clingable, offers sustenance, and is accompanied with mental fermentation: that is called form as a clinging-aggregate.


Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc ǵ, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là sắc thủ uẩn.

 

Whatever feeling — past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near — is clingable, offers sustenance, and is accompanied with mental fermentation: that is called feeling as a clinging-aggregate.


Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ ǵ, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là thọ thủ uẩn.

 

Whatever perception — past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near — is clingable, offers sustenance, and is accompanied with mental fermentation: that is called perception as a clinging-aggregate.


Này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng ǵ, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là tưởng thủ uẩn.

 

Whatever (mental) fabrications — past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near — are clingable, offer sustenance, and are accompanied with mental fermentation: those are called fabrications as a clinging-aggregate.


Này các Tỷ-kheo, phàm có thức ǵ, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là thức thủ uẩn.


Whatever consciousness — past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near — is clingable, offers sustenance, and is accompanied with mental fermentation: that is called consciousness as a clinging-aggregate.
These are called the five clinging-aggregates


Này các Tỷ-kheo, phàm có thức ǵ, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là thức thủ uẩn.
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là năm thủ uẩn.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |