At Savatthi. Then the brahman Jata1 Bharadvaja went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.
As he was sitting there he addressed the Blessed One with a verse:

A tangle within,
a tangle without,
people are entangled
		in a tangle.
Gotama, I ask you this:
	who can untangle this tangle?


Nhân duyên ở Sàvatthi.
Rồi Bà-la-môn Jatabhàradvàja đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jatabhàradvàja nói lên bài kệ với Thế Tôn:

Nội triền và ngoại triền, 
Chúng sanh bị triền phược, 
Con hỏi Gotama,
Ai thoát triền phược này? 

 

[The Buddha:]

A man established in virtue,
		discerning,
developing discernment & mind,
a monk ardent, astute:
	he can untangle this tangle.

Those whose 	passion,
			aversion,
			& ignorance
		have faded away,
arahants, their effluents ended:
	for them the tangle's untangled.

Where name-&-form,
	along with perception
	of impingement & form,
totally stop without trace:
	that's where the tangle
		is cut.[Thế Tôn:]

Người có trí, trú giới, 
Tu tập tâm và tuệ, 
Nhiệt tâm và thận trọng, 
Tỷ-kheo ấy thoát triềnVới ai đă từ bỏ, 
Tham sân và vô minh, 
Bậc Ứng Cúng lậu tận, 
Vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc
Được đoạn tận vô dư, 
Đoạn chướng ngại sắc tưởng, 
Chỗ ấy triền phược đoạn.

 

When this was said, the brahman Jata Bharadvaja said to the Blessed One:
-"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. Let me obtain the going forth in Master Gotama's presence, let me obtain admission.


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Jatabhàradvàja bạch Thế Tôn:
-" Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đă được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới."

 

Then the brahman Jata Bharadvaja received the going forth & the admission in the Blessed One's presence. And not long after his admission — dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute — he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world."
And so Ven. Bharadvaja became another one of the arahants.


Và Tôn giả Bhàradvàja được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja sống một ḿnh an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đă xuất gia, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự ḿnh chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những ǵ nên làm đă làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa".
Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán nữa.

 

1. = "Tangle."

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |