I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in the Eastern Monastery, the palace of Migara's mother.
Now on that occasion the Blessed One, on emerging from seclusion in the late afternoon, sat warming his back in the western sun. Then Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, massaged the Blessed One's limbs with his hand and said:
-"It's amazing, lord. It's astounding, how the Blessed One's complexion is no longer so clear & bright; his limbs are flabby & wrinkled; his back, bent forward; there's a discernible change in his faculties — the faculty of the eye, the faculty of the ear, the faculty of the nose, the faculty of the tongue, the faculty of the body."
Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pub-bàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây.
Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thưa rằng:
- Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không c̣n thanh tịnh, trong sáng, tay chân ră rời (sithilàni), nhăn nheo, thân được thấy c̣m về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhăn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

 

"That's the way it is, Ananda. When young, one is subject to aging; when healthy, subject to illness; when alive, subject to death. The complexion is no longer so clear & bright; the limbs are flabby & wrinkled; the back, bent forward; there's a discernible change in the faculties — the faculty of the eye, the faculty of the ear, the faculty of the nose, the faculty of the tongue, the faculty of the body."Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không c̣n thanh tịnh, trong sáng, tay chân ră rời, nhăn nheo, thân c̣m về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhăn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-gone, the Teacher, said further:Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:

 

I spit on you, old age — 
old age that makes for ugliness.
The bodily image, so charming,
	is trampled by old age.
Even those who live to a hundred
are headed — all — to an end in death,
	which spares no one,
	which tramples all.


Bất hạnh thay tuổi già! 
Đáng sợ thay cuộc sống! 
Tuổi già làm phai nhạt 
   sắc diện của màu da. 

H́nh bóng trước khả ư, 
 nay già đă phá tan! 
Ai sống được trăm tuổi, 
cuối cùng cũng phải chết, 
    không bỏ sót ai, 
     tất cả bị phá sập.

 

See also: DN 16; SN 3.25; Thig 5.8.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |