"These four bases of power, when developed & pursued, are of great fruit & great benefit. And how are the four bases of power developed & pursued so as to be of great fruit & great benefit?
Có bốn như ư túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung măn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thế nào làm cho sung măn như thế nào, này các Tỷ-kheo, bốn như ư túc này có quả lớn, có lợi ích lớn ?

 

"There is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion, thinking, 'This desire of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly restricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. [He dwells] by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ư túc câu hữu với dục định tinh cần hành (nghĩ rằng) : "Như vậy, dục của ta sẽ không có quá thụ động, sẽ không có quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào, thời sau như vậy; sau thế nào, thời trước như vậy. Dưới thế nào, thời trên như vậy; trên thế nào thời dưới như vậy. Ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy; ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy". Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không g̣ bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm.

 

"He develops the base of power endowed with concentration founded on persistence...Vị ấy tu tập như ư túc câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành ...

 

"He develops the base of power endowed with concentration founded on intent...Vị ấy tu tập như ư túc câu hữu với tâm định tinh cần hành ...

 

"He develops the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion, thinking, 'This discrimination of mine will be neither overly sluggish nor overly active, neither inwardly restricted nor outwardly scattered.' He keeps perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, what is behind is the same as what is in front. What is below is the same as what is above, what is above is the same as what is below. [He dwells] by night as by day, and by day as by night. By means of an awareness thus open & unhampered, he develops a brightened mind.Vị ấy tu tập tu tập như ư túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành (nghĩ rằng) : "Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động, sẽ không có quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào, thời sau như vậy; sau thế nào, thời trước như vậy. Dưới thế nào, thời trên như vậy; trên thế nào thời dưới như vậy. Ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy; ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy". Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không g̣ bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm.

 

"And how is desire overly sluggish? Whatever desire is accompanied by laziness, conjoined with laziness, that is called overly sluggish desire.Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục quá thụ động ? Dục nào, này các Tỷ-kheo, đi đôi với biếng nhác, tương ưng với biếng nhác, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục quá thụ động.

 

"And how is desire overly active? Whatever desire is accompanied by restlessness, conjoined with restlessness, that is called overly active desire.Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục quá hăng say ? Dục nào, này các Tỷ-kheo, đi đôi với trạo cử, tương ưng với dao động, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục quá hăng say.

 

"And how is desire inwardly restricted? Whatever desire is accompanied by sloth & drowsiness, conjoined with sloth & drowsiness, that is called inwardly restricted desire.Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục bị co rút phía trong ? Ḷng dục nào, này các Tỷ-kheo, đi đôi với hôn trầm thụy miên, tương ưng với hôn trầm thụy miên, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục bị co rút phía trong.

 

"And how is desire outwardly scattered? Whatever desire is stirred up by the five strings of sensuality, outwardly dispersed & dissipated, that is called outwardly scattered desire.Này các Tỷ-kheo, thế nào là dục bị phân tán phía ngoài ? Ḷng dục nào, này các Tỷ-kheo, hướng về phía ngoài, duyên năm dục công đức, bị phân tán, bị phân ly, này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục bị phân tán phía ngoài.

 

"And how does a monk dwell perceiving what is in front & behind so that what is in front is the same as what is behind, and what is behind is the same as what is in front? There is the case where a monk's perception of what is in front & behind is well in hand, well-attended to, well-considered, well-tuned1 by means of discernment. This is how a monk keeps perceiving what is in front and behind so that what is in front is the same as what is behind, and what is behind is the same as what is in front.Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trú với tưởng trước sau đồng đẳng, trước thế nào, thời sau như vậy; sau thế nào, thời trước như vậy ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tưởng trước sau của Tỷ-kheo được khéo nắm lấy, khéo tác ư, khéo thọ tŕ, khéo thể nhập với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trú với tưởng trước sau đồng đẳng, trước thế nào, thời sau như vậy; sau thế nào, thời trước như vậy.

 

"And how does a monk dwell so that what is below is the same as what is above, and what is above is the same as what is below? There is the case where a monk reflects on this very body, from the soles of the feet on up, from the crown of the head on down, surrounded by skin, & full of various kinds of unclean things: 'In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, tendons, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, pleura, spleen, lungs, large intestines, small intestines, gorge, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, skin-oil, saliva, mucus, fluid in the joints, urine.' This is how a monk dwells so that what is below is the same as what is above, and what is above is the same as what is below.Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trú dưới thế nào, thời trên như vậy; trên thế nào thời dưới như vậy ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán thân này, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, bao bọc bởi da, đều đầy những vật bất tịnh; thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú dưới thế nào, thời trên như vậy; trên thế nào, thời dưới như vậy.

 

"And how does a monk dwell by night as by day, and by day as by night? There is the case where a monk at night develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion by means of the same modes2 & signs & themes that he uses by day, and by day he develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion by means of the same modes & signs & themes that he uses by night. This is how a monk dwells by night as by day, and by day as by night.Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trú ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy; ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày tu tập như ư túc câu hữu với dục định tinh cần hành, với hành tướng, đặc tướng, nhân tướng ǵ, thời ban đêm vị ấy tu tập như ư túc câu hữu với dục định tinh cần hành, với hành tướng, đặc tướng, nhân tướng ấy (yehi àkàrehi yehi lingehi yehi nimittehi). Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trú ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy; ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy.

"And how does a monk — by means of an awareness open & unhampered — develop a brightened mind? There is the case where a monk has the perception of light, the perception of daytime [at any hour of the day] well in hand & well-established. This is how a monk — by means of an awareness open & unhampered — develops a brightened mind.

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo với tâm rộng mở, với tâm không g̣ bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, quang tưởng (alokasannà) của Tỷ-kheo, được khéo nắm lấy, tưởng ban ngày được khéo an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo với tâm rộng mở, với tâm không g̣ bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm.

 

(The above discussion is then repeated for persistence, intent, & discrimination.)(Giống như các đoạn kinh trên. Chỉ khác là trước nói đến dục định, nay nói đến tinh tấn định, tâm định và tư duy định).

 

"When a monk has thus developed & pursued the four bases of power, he experiences manifold supranormal powers. Having been one he becomes many; having been many he becomes one. He appears. He vanishes. He goes unimpeded through walls, ramparts, & mountains as if through space. He dives in & out of the earth as if it were water. He walks on water without sinking as if it were dry land. Sitting crosslegged he flies through the air like a winged bird. With his hand he touches & strokes even the sun & moon, so mighty & powerful. He exercises influence with his body even as far as the Brahma worlds.Tu tập như vậy, làm cho sung măn như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn như ư túc này có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các Tỷ-kheo, tu tập bốn như ư túc như vậy, làm cho sung măn như vậy, Tỷ-kheo thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện h́nh, biến h́nh, đi ngang qua tường, qua thành lũy, qua núi, không dính như đi ngang qua hư không; trồi lên, độn thổ, ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không nứt ra như đi trên đất liền; ngồi kiết-già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại thần lực, đại uy thần như vậy; có thể tự thân bay đến cơi Phạm thiên.

 

"He hears — by means of the divine ear-element, purified & surpassing the human — both kinds of sounds: divine & human, whether near or far.Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần.

 

"He knows the awareness of other beings, other individuals, having encompassed it with his own awareness. He discerns a mind with passion as a mind with passion, and a mind without passion as a mind without passion. He discerns a mind with aversion as a mind with aversion, and a mind without aversion as a mind without aversion. He discerns a mind with delusion as a mind with delusion, and a mind without delusion as a mind without delusion. He discerns a restricted mind as a restricted mind, and a scattered mind as a scattered mind. He discerns an enlarged mind as an enlarged mind, and an unenlarged mind as an unenlarged mind. He discerns an excelled mind [one that is not at the most excellent level] as an excelled mind, and an unexcelled mind as an unexcelled mind. He discerns a concentrated mind as a concentrated mind, and an unconcentrated mind as an unconcentrated mind. He discerns a released mind as a released mind, and an unreleased mind as an unreleased mind.Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm Thiền định, biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết tâm không Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát

 

"He recollects his manifold past lives,3 i.e., one birth, two births, three births, four, five, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one hundred, one thousand, one hundred thousand, many aeons of cosmic contraction, many aeons of cosmic expansion, many aeons of cosmic contraction & expansion, [recollecting], 'There I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose there. There too I had such a name, belonged to such a clan, had such an appearance. Such was my food, such my experience of pleasure & pain, such the end of my life. Passing away from that state, I re-arose here.' Thus he remembers his manifold past lives in their modes & details.Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, ḍng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, ḍng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mực như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết.

 

"He sees — by means of the divine eye, purified & surpassing the human — beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma: 'These beings — who were endowed with bad conduct of body, speech, & mind, who reviled the noble ones, held wrong views and undertook actions under the influence of wrong views — with the break-up of the body, after death, have re-appeared in the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell. But these beings — who were endowed with good conduct of body, speech, & mind, who did not revile the noble ones, who held right views and undertook actions under the influence of right views — with the break-up of the body, after death, have re-appeared in the good destinations, in the heavenly world.' Thus — by means of the divine eye, purified & surpassing the human — he sees beings passing away and re-appearing, and he discerns how they are inferior & superior, beautiful & ugly, fortunate & unfortunate in accordance with their kamma.Vị ấy với Thiên nhăn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rơ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ư, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. C̣n những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ư, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cơi Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhăn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rơ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ.

 

"Through the ending of the mental effluents, he remains in the effluent-free awareness-release & discernment-release, having known & made them manifest for himself right in the here & now.Tu tập như vậy, làm cho sung măn bốn như ư túc như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự ḿnh với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

 

"This is how these four bases of power, when developed & pursued, are of great fruit & great benefit."Có bốn như ư túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung măn, có quả lớn, có lợi ích lớn.

 

Notes

1. Or: "penetrated."

2. Or: "permutations."

3. Lit.: "previous homes."

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |