I have heard that:
on one occasion Ven. Anuruddha was staying near Savatthi in the Dark Forest — diseased, in pain, severely ill.
Then a large number of monks went to Ven. Anuruddha and on arrival said to him:
"What dwelling1 are you dwelling in so that the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind?"
Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sàvatthi, tại rừng Andha, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha và nói với Tôn giả Anuruddha:
- Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trú ǵ, khiến cho khổ thọ về thân khởi lên, lại không có ảnh hưởng ǵ đến tâm?

 

"When I dwell with my mind well-established in the four frames of reference, the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind. Which four?
There is the case where:
I remain focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.
I remain focused on feelings in & of themselves...
I remain focused on mind in & of itself...
I remain focused on mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world. When I dwell with my mind well-established in these four frames of reference, the pains that have arisen in the body do not invade or remain in the mind."- Thưa chư Hiền, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng ǵ đến tâm. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa chư Hiền, tôi trú:
-Quán thân trên thân...
-Quán thọ trên các cảm thọ...
-Quán tâm trên tâm...
-Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Thưa chư Hiền, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, nên các khổ thọ về thân khởi lên không có ảnh hưởng đến tâm.

 

Note

1. I.e., mental dwelling.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |