I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying in Rajagaha in the Bamboo Grove, the Squirrels' Sanctuary.
And on that occasion Ven. Maha Kassapa was staying in the Pepper Tree Cave, diseased, in pain, severely ill. Then the Blessed One, in the late afternoon, left his seclusion and went to where Ven. Maha Kassapa was staying. On arrival, he sat down on a prepared seat and said to Ven. Maha Kassapa:
-"I hope you are getting better, Kassapa. I hope you are comfortable. I hope that your pains are lessening and not increasing. I hope that there are signs of their lessening, and not of their increasing."
Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kassapa trú ở hang Pipphaĺ, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đă soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa :
- "Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng ? Ông có chịu đựng được chăng ? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng ? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng trưởng?"

 

"I am not getting better, lord. I am not comfortable. My extreme pains are increasing, not lessening. There are signs of their increasing, and not of their lessening."- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu.

 

"Kassapa, these seven factors for Awakening rightly taught by me, when developed and pursued, lead to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding. Which seven?Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy ?

 

"Mindfulness as a factor for Awakening rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn

 

"Analysis of qualities as a factor for Awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Trạch pháp giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"Persistence as a factor for Awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Tinh tấn giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. font>

 

"Rapture as a factor for Awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Hỷ giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"Serenity as a factor for Awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Khinh an giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"Concentration as a factor for Awakening, rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.-Định giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"Equanimity as a factor for Awakening rightly taught by me, when developed and pursued, leads to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding.Xả giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"Kassapa, these are the seven factors for Awakening rightly taught by me that — when developed and pursued — lead to direct knowledge, to self-Awakening, to Unbinding."Bảy giác chi này, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

"They are indeed factors for Awakening, O Blessed One. They are indeed factors for Awakening, O One Well-Gone."- Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy, bạch Thiện Thệ, chúng là giác chi.

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Maha Kassapa delighted in the Blessed One's words. And Ven. Maha Kassapa recovered from his disease. That was how Ven. Maha Kassapa's disease was abandoned.

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahà Kassapa hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahà Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Mahà Kassapa được đoạn tận như vậy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |