On that occasion Citta the householder was diseased, in pain, severely ill.
Then a large number of garden devas, forest devas, tree devas, and devas inhabiting herbs, grasses, & forest giants assembled and said to him:
-"Make a wish, householder: 'In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!


Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng tụ hội lại và nói với gia chủ Citta:
- Này Gia chủ hăy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh vương!"

 

When this was said, Citta the householder said to the garden devas, forest devas, tree devas, and devas inhabiting herbs, grasses, & forest giants: "Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.


Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng:
- Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua.

 

When this was said, Citta the householder's friends & companions, relatives and kinsmen, said to him: "Steady your mindfulness, master. Don't ramble.


Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các bà con huyết thống nói với gia chủ Ciita:
- Này Thiện gia nam tử, hăy an trú chánh niệm, chớ có nói lung tung.

 

What did I say that you say to me: 'Steady your mindfulness, master. Don't ramble'?


- Tôi nói với các vị những ǵ? Khiến các vị nói với tôi: "Này Thiện gia nam tử, hăy an trú chánh niệm, chớ có nói lung tung"?

 

You said: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.


- Này Thiện nam tử, v́ Ông nói như sau: "Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua".

 

That was because garden devas, forest devas, tree devas, and devas inhabiting herbs, grasses, & forest giants have assembled and said to me: 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"' And I said to them: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.


- V́ rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng đă nói với tôi như sau: "Này Gia chủ, hăy nguyện: ‘Trong tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh vương"". Cho nên tôi mới trả lời với họ: ‘Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua".

 

But what compelling reason do those garden devas, forest devas, tree devas, and devas inhabiting herbs, grasses, & forest giants see, master, that they say to you, 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"'?


Này Thiện gia nam tử, các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng đă quán thấy ư nghĩa ǵ mà nói với Ông: "Này Gia chủ hăy nguyện: ‘Trong tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh vương""?

 

"It occurs to them: 'This Citta the householder is virtuous, of admirable character. If he should wish: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!" — then, as he is virtuous, this wish of his would succeed because of the purity of his virtue. A righteous one, he will wield righteous power.'1 Seeing this compelling reason, they assembled and said: 'Make a wish, householder: "In the future, may I become a king, a wheel-turning monarch!"' And I said to them: 'Even that is inconstant; even that is impermanent; one must abandon even that when one passes on.'"


- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng ấy đă suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta này giữ giới, tánh thiện, nếu phát nguyện: ‘Trong tương lai, ta sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương!" Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho thành công người tŕ giới, sẽ đem đến quả đúng pháp". Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng ấy, do quán thấy ư nghĩa như vậy nên đă nói như sau: "Này Gia chủ, hăy phát nguyện: ‘Trong tương lai ta làm vị Chuyển luân Thánh vương"". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua".

 

"Then, master, instruct us, too."


- Này Thiện gia nam tử, hăy giáo giới cho chúng tôi.

 

Then you should train yourselves: 'We will be endowed with verified confidence in the Buddha: "Indeed, the Blessed One [the Buddha] is worthy & rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the cosmos, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed."


- Vậy các Ông cần phải học như sau: "Chúng tôi sẽ đầy đủ ḷng tin bất động đối với đức Phật: ‘Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn".

 

"'We will be endowed with verified confidence in the Dhamma: "The Dhamma is well-expounded by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.


Chúng tôi sẽ có đủ ḷng tin bất động đối với Pháp: ‘Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự ḿnh giác hiểu’.

 

'We will be possessed of verified confidence in the Sangha: "The Sangha of the Blessed One's disciples who have practiced well... who have practiced straight-forwardly... who have practiced methodically... who have practiced masterfully — in other words, the four types [of noble disciples] when taken as pairs, the eight when taken as individual types — they are the Sangha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world."


Chúng tôi sẽ có đầy đủ ḷng tin bất động đối với chúng Tăng: ‘Thiện hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Như lư hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời’.


'Whatever there may be in our family that can be given away, all that will be shared unstintingly with virtuous ones who are of admirable character.' That's how you should train yourselves.


Tất cả những ǵ có thể đem cho trong gia tộc, tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho những vị tŕ giới và có thiện tánh". Như vậy, các Ông cần phải học tập.

 


Then, having enjoined his friends & colleagues, his relatives & kinsmen, to place confidence in the Buddha, Dhamma, & Sangha; having exhorted them to undertake generosity, Citta the householder passed away.Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bè thân hữu, các bà con huyết thống có tịnh tín đối với đức Phật, đối với chúng Tăng và khuyên họ bố thí, vị ấy liền mệnh chung.

 

Note

1. The translation of this sentence follows the reading in the Royal Thai edition of the Canon: Dhammiko dhammikam balam anuppadassati.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |