At Savatthi.
There the Blessed One said:
-"Monks, from an inconstruable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, although beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on.


Nhân duyên ở Sàvatthi.
Thế Tôn nói như sau:
-"Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rơ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi."

 

There comes a time when the great ocean evaporates, dries up, & does not exist. But for beings — as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on — I don't say that there is an end of suffering & stress.


Có thể có một thời, này các Tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.

 

There comes a time when Sineru, king of mountains, is consumed with flame, is destroyed, & does not exist. But for beings — as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on — I don't say that there is an end of suffering & stress.


Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, Sineru (Tu-di), Vua các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi!

 

There comes a time when the great earth is consumed with flame, is destroyed, & does not exist. But for beings — as long as they are hindered by ignorance, fettered by craving, transmigrating & wandering on — I don't say that there is an end of suffering & stress.


Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi!

 

Just as a dog, tied by a leash to a post or stake, keeps running around and circling around that very post or stake; in the same way, an uninstructed, run-of-the-mill person — who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for people of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma — assumes form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững trắc, chạy ṿng theo, chạy tṛn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu... không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngă, hay tự ngă như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong sắc.

 

-He assumes feeling to be the self...
-He assumes perception to be the self...
-He assumes (mental) fabrications to be the self...


-Người ấy quán thọ như là tự ngă...
-Người ấy quán tưởng như là tự ngă...
-Người ấy quán các hành như là tự ngă...

 

He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.


Người ấy quán thức như là tự ngă, hay tự ngă như là có thức, hay thức ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong thức.

 

He keeps running around and circling around that very form... that very feeling... that very perception... those very fabrications... that very consciousness.
He is not set loose from form, not set loose from feeling... from perception... from fabrications... not set loose from consciousness. He is not set loose from birth, aging, & death; from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is not set loose, I tell you, from suffering & stress.


Người ấy chạy ṿng theo, chạy tṛn xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... Người ấy chạy ṿng theo, chạy tṛn xung quanh thức.
V́ rằng người ấy chạy ṿng theo, chạy tṛn xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... người ấy chạy theo ṿng theo, chạy tṛn xung quanh thức; người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo. Ta tuyên bố rằng: "Vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau".

 

But a well-instructed, disciple of the noble ones — who has regard for noble ones, is well-versed & disciplined in their Dhamma; who has regard for people of integrity, is well-versed & disciplined in their Dhamma — doesn't assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.


Nhưng bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, được thấy các bậc Thánh... khéo tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán sắc như là tự ngă, hay tự ngă như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong sắc.

 

-He doesn't assume feeling to be the self... -He doesn't assume perception to be the self... -He doesn't assume fabrications to be the self...


-Vị ấy không quán thọ như là tự ngă...
-Vị ấy không quán tưởng như là tự ngă...
-Vị ấy không quán các hành như là tự ngă...

 

He doesn't assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness.


Vị ấy không quán thức như là tự ngă, hay tự ngă như là có thức, hay thức ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong thức.

 

He doesn't run around or circle around that very form... that very feeling... that very perception... those very fabrications... that very consciousness.
He is set loose from form, set loose from feeling... from perception... from fabrications... set loose from consciousness. He is set loose from birth, aging, & death; from sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. He is set loose, I tell you, from suffering & stress.


Vị ấy không chạy ṿng theo, chạy tṛn xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... thức;
Do không chạy ṿng theo, chạy ṿng tṛn xung quanh thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo. Ta nói: "Vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ".

See also: SN 22.100

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |