Suppose that a man, wounded and festering, were to go into a swampy jungle. Its sharp-bladed grasses would pierce his feet; its thorns would scratch his festering sores. And so, from that cause, he would experience an even greater measure of pain and unhappiness. In the same way, there is the case where a certain monk, having gone to a village or to the wilderness, meets up with someone who upbraids him: 'This venerable one, acting in this way, undertaking practices in this way, is a thorn of impurity in this village.' Knowing this person to be a thorn, one should understand restraint and lack of restraint.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị thương tích, thân bị lở loét, đi vào một khu rừng đầy gai góc. Cỏ và gai đâm thủng chân người ấy, và cào rách thân lở loét của người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy do nhân duyên ấy c̣n cảm thọ khổ ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào làng hay đi vào rừng gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, và người chỉ trích nói rằng: "Tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bất tịnh trong làng". Biết rằng vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai (người Tỷ-kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ tŕ và có hộ tŕ.

 

And what is lack of restraint? There is the case where a monk, seeing a form with the eye, is obsessed with pleasing forms, is repelled by unpleasing forms, and remains with body-mindfulness unestablished, with limited awareness. He does not discern, as it actually is present, the awareness-release, the discernment-release where any evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ tŕ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt không có dư tàn.

 

-Hearing a sound with the ear...
-Smelling an aroma with the nose...
-Tasting a flavor with the tongue...
-Touching a tactile sensation with the body...


-Khi tai nghe tiếng...
-Khi mũi ngửi hương...
-Khi lưỡi nếm vị...
-Khi thân cảm xúc.

 

Cognizing an idea with the intellect, he is obsessed with pleasing ideas, is repelled by unpleasing ideas, and remains with body-mindfulness unestablished, with limited awareness. He does not discern, as it actually is present, the awareness-release, the discernment-release where any evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.


Khi ư nhận biết pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát,tuệ giải thoát; chính ở nơi ấy, các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt không có dư tàn.

 

Just as if a person, catching six animals of different ranges, of different habitats, were to bind them with a strong rope.
-Catching a snake,...
-Catching a crocodile...
-Catchinga bird...
-Catchinga dog...
-Catchinga hyena...
-Catchinga monkey, he would bind it with a strong rope.
Binding them all with a strong rope, and tying a knot in the middle, he would set chase to them.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu sanh vật, giới loại khác nhau, chỗ t́m món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc.
-Sau khi bắt được con rắn,...
-Sau khi bắt được con cá sấu,...
-Sau khi bắt được con chim, ...
-Sau khi bắt được con chó,...
-Sau khi bắt được con giả can,...
-Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với một sợi dây vững chắc.
Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cái gút ở chính giữa và thả chúng đi.

 

Then those six animals, of different ranges, of different habitats, would each pull toward its own range & habitat.

-The snake would pull, thinking, 'I'll go into the anthill.'
-The crocodile would pull, thinking, 'I'll go into the water.'
-The bird would pull, thinking, 'I'll fly up into the air.'
-The dog would pull, thinking, 'I'll go into the village.'
-The hyena would pull, thinking, 'I'll go into the charnel ground.'
-The monkey would pull, thinking, 'I'll go into the forest.'
And when these six animals became internally exhausted, they would submit, they would surrender, they would come under the sway of whichever among them was the strongest.


Này các Tỷ-kheo, sáu sanh vật ấy, với giới loại sai khác, với chỗ t́m món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ t́m món ăn và giới loại sai biệt của ḿnh.
-Con rắn lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào g̣ mối".
-Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào trong nước".
-Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên trời".
-Con chó lôi kéo, nghĩ rằng: " Ta sẽ đi vào làng".
-Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào nghĩa địa".
-Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng".
Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, khi ấy, con sinh vật nào mạnh hơn các sinh vật c̣n lại, được chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng.

 

In the same way, when a monk whose mindfulness immersed in the body is undeveloped & unpursued.
-The eye pulls toward pleasing forms, while unpleasing forms are repellent.
-The ear pulls toward pleasing sounds...
-The nose pulls toward pleasing aromas...
-The tongue pulls toward pleasing flavors...
-The body pulls toward pleasing tactile sensations...
-The intellect pulls toward pleasing ideas, while unpleasing ideas are repellent.
This, monks, is lack of restraint.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm không tu tập, không làm cho sung măn,
-Con mắt sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với các sắc không khả ái.
-Tai sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các tiếng khả ái,....
-Mũi sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các hương khả ái,...
-Lưỡi sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các vị khả ái,...
-Thân sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các xúc khả ái,....
Ư sẽ lôi cuốn vị ấy đối với các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả ái.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không hộ tŕ.

 

And what is restraint? There is the case where a monk, seeing a form with the eye, is not obsessed with pleasing forms, is not repelled by unpleasing forms, and remains with body-mindfulness established, with immeasurable awareness. He discerns, as it actually is present, the awareness-release, the discernment-release where all evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ tŕ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rơ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn.

 

-Hearing a sound with the ear...
-Smelling an aroma with the nose...
-Tasting a flavor with the tongue...
-Touching a tactile sensation with the body...


-Khi tai nghe tiếng...
-Khi mũi ngửi hương...
-Khi lưỡi nếm vị...
-Khi thân cảm xúc.

 

Cognizing an idea with the intellect, he is not obsessed with pleasing ideas, is not repelled by unpleasing ideas, and remains with body-mindfulness established, with immeasurable awareness. He discerns, as it actually is present, the awareness-release, the discernment-release where all evil, unskillful mental qualities that have arisen utterly cease without remainder.


Khi ư biết các pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, an trú thân niệm, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rơ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn.

 

Just as if a person, catching six animals of different ranges, of different habitats, were to bind them with a strong rope.
-Catching a snake, he would bind it with a strong rope.
-Catching a crocodile...
-Catchinga bird...
-Catchinga dog...
-Catchinga hyena...
-Catchinga monkey, he would bind it with a strong rope.
Binding them all with a strong rope, he would tether them to a strong post or stake.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ t́m món ăn khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc.
-Sau khi bắt được con rắn,...
-Sau khi bắt được con cá sấu,...
-Sau khi bắt được con chim, ...
-Sau khi bắt được con chó,...
-Sau khi bắt được con giả can,...
-Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với một sợi dây vững chắc.
Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, người ấy cột vào một cái cột hay cái trụ vững chắc.

 

Then those six animals, of different ranges, of different habitats, would each pull toward its own range & habitat.

-The snake would pull, thinking, 'I'll go into the anthill.'
-The crocodile would pull, thinking, 'I'll go into the water.'
-The bird would pull, thinking, 'I'll fly up into the air.'
-The dog would pull, thinking, 'I'll go into the village.'
-The hyena would pull, thinking, 'I'll go into the charnel ground.'
-The monkey would pull, thinking, 'I'll go into the forest.'
And when these six animals became internally exhausted, they would stand, sit, or lie down right there next to the post or stake.


Này các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật ấy, với giới loại sai khác, với chỗ t́m món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ t́m món ăn và giới loại sai biệt của ḿnh.
-Con rắn lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào g̣ mối".
-Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào trong nước".
-Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên trời".
-Con chó lôi kéo, nghĩ rằng: " Ta sẽ đi vào làng".
-Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào nghĩa địa".
-Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng".
Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy.


In the same way, when a monk whose mindfulness immersed in the body is developed & pursued.
-The eye does not pull toward pleasing forms, and unpleasing forms are not repellent.
-The ear does not pull toward pleasing sounds...
-The nose does not pull toward pleasing aromas...
-The tongue does not pull toward pleasing flavors...
-The body does not pull toward pleasing tactile sensations...
-The intellect does not pull toward pleasing ideas, and unpleasing ideas are not repellent.
This, monks, is restraint.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm được tu tập, được làm cho sung măn,
-Con mắt không lôi cuốn vị ấy đối với các sắc khả ái và đối với các sắc không khả ái, không ghét bỏ .
-Tai không lôi cuốn vị ấy đối với các tiếng khả ái,....
-Mũi không lôi cuốn vị ấy đối với các hương khả ái,...
-Lưỡi không lôi cuốn vị ấy đối với các vị khả ái,...
-Thân không lôi cuốn vị ấy đối với các xúc khả ái,....
-Ư không lôi cuốn vị ấy đối với các pháp khả ái và đối với các pháp không khả ái không ghét bỏ.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hộ tŕ.

 

The 'strong post or stake' is a term for mindfulness immersed in the body.


Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân niệm.

 

Thus you should train yourselves: 'We will develop mindfulness immersed in the body. We will pursue it, hand it the reins and take it as a basis, give it a grounding. We will steady it, consolidate it, and set about it properly.' That's how you should train yourselves.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hăy học tập như sau: "Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung măn, làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, an trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |