I have heard that:
On one occasion Ven. Ananda was staying in Kosambi, at Ghosita's Park.
Then the Brahman Unnabha went to where Ven. Ananda was staying and on arrival greeted him courteously. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ananda:
-"Master Ananda, what is the aim of this holy life lived under the contemplative Gotama?"
Như vầy tôi nghe.
Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita.
Rồi Bà-la-môn Unnàbha đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà-la-môn Unnàbha thưa với Tôn giả Ananda :
-Do mục đích ǵ, thưa Tôn giả Ananda, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama ?

 

"Brahman, the holy life is lived under the Blessed One with the aim of abandoning desire."- Với mục đích đoạn tận dục (chanda), này Bà-la-môn, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama.

 

"Is there a path, is there a practice, for the abandoning of that desire?"Có con đường ǵ, thưa Tôn giả Ananda, có đạo lộ ǵ đưa đến đoạn tận ḷng dục?

 

"Yes, there is a path, there is a practice, for the abandoning of that desire."- Có con đường này, này Bà-la-môn, có đạo lộ này đưa đến đoạn tận ḷng dục.

 

"What is the path, the practice, for the abandoning of that desire?"Con đường ấy là ǵ, thưa Tôn giả Ananda? Đạo lộ ấy là ǵ đưa đến đoạn tận ḷng dục ?

 

"Brahman, there is the case where a monk develops the base of power endowed with concentration founded on desire & the fabrications of exertion.
He develops the base of power endowed with concentration founded on persistence & the fabrications of exertion.
He develops the base of power endowed with concentration founded on intent & the fabrications of exertion.
He develops the base of power endowed with concentration founded on discrimination & the fabrications of exertion.
This, Brahman, is the path, this is the practice for the abandoning of that desire."Ở đây, này Bà-la-môn,
-Tỷ-kheo tu tập như ư túc câu hữu với dục định tinh cần hành.
-Tu tập như ư túc câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành.

-Tu tập như ư túc câu hữu với tâm định tinh cần hành.

-Tu tập như ư túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành.

Đây là con đường, này Bà-la-môn, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận ḷng dục.

 

"If that's so, Master Ananda, then it's an endless path, and not one with an end, for it's impossible that one could abandon desire by means of desire."Sự thể là vậy, thưa Tôn giả Ananda, thời một công việc liên tục (santaka), không có chấm dứt. Lấy dục mà trừ dục, sự kiện như vậy không xẩy ra.

 

"In that case, brahman, let me question you on this matter. Answer as you see fit. What do you think: Didn't you first have desire, thinking, 'I'll go to the park,' and then when you reached the park, wasn't that particular desire allayed?"- Này Bà-la-môn, về vấn đề này, tôi sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn, xin hăy trả lời. Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Có phải trước có ḷng dục (ư muốn) nơi Ông (thúc đẩy Ông): "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn rồi, ḷng dục ấy được tịnh chỉ ?

 

"Yes, sir."- Thưa vâng, Tôn giả.

 

"Didn't you first have persistence, thinking, 'I'll go to the park,' and then when you reached the park, wasn't that particular persistence allayed?"- Có phải trước có tinh tấn nơi Ông, (thúc đẩy Ông) : "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tinh tấn ấy được tịnh chỉ ?

 

"Yes, sir."- Thưa vâng, Tôn giả.

 

"Didn't you first have the intent, thinking, 'I'll go to the park,' and then when you reached the park, wasn't that particular intent allayed?"Có phải trước có tâm nơi Ông (thúc đẩy Ông) : "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tâm ấy được tịnh chỉ ?

"Yes, sir."- Thưa vâng, Tôn giả.

 

"Didn't you first have [an act of] discrimination, thinking, 'I'll go to the park,' and then when you reached the park, wasn't that particular act of discrimination allayed?"- Có phải trước có tư duy nơi Ông, (thúc đẩy Ông) : "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tư duy ấy được tịnh chỉ ?

 

"Yes, sir."- Thưa vâng, Tôn giả.

 

"So it is with an arahant whose mental effluents are ended, who has reached fulfillment, done the task, laid down the burden, attained the true goal, totally destroyed the fetter of becoming, and who is released through right gnosis. Whatever desire he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular desire is allayed. Whatever persistence he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular persistence is allayed. Whatever intent he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular intent is allayed. Whatever discrimination he first had for the attainment of arahantship, on attaining arahantship that particular discrimination is allayed. So what do you think, brahman? Is this an endless path, or one with an end?"Cũng vậy này Bày-la-môn, khi Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đă đoạn tận, Phạm hạnh đă thành, các việc nên làm đă làm, đă đặt gánh nặng xuống, đă đạt được mục đích, hữu kiết sử đă đoạn, chánh trí, giải thoát. Ḷng dục mà vị ấy có trước để chứng được A-la-hán th́ khi chứng được A-la-hán rồi, ḷng dục ấy được tịnh chỉ. Sự tinh tấn mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, th́ khi chứng được A-la-hán rồi, tinh tấn ấy được tịnh chỉ. Tâm mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, th́ khi chứng được A-la-hán rồi, tâm ấy được tịnh chỉ. Tư duy mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, th́ khi chứng được A-la-hán rồi, tư duy ấy được tịnh chỉ. Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, sự thể là vậy, thời một công việc có chấm dứt liên tục hay là một công việc không chấm dứt ?

 

"You're right, Master Ananda. This is a path with an end, and not an endless one. Magnificent, Master Ananda! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Ananda — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Sangha of monks. May Master Ananda remember me as a lay follower who has gone for refuge, from this day forward, for life."Thực vậy, thưa Tôn giả Ananda, sự thể là vậy, một công việc có chấm dứt, không phải là một công việc không chấm dứt. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda ! Thật vi diệu thay, Tôn giả Ànanda ! Bạch Tôn giả Ànanda , như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đă được Tôn giả Ànanda dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng !

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |