At Savatthi.
Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:
-"It would be good, lord, if the Blessed One would teach me the Dhamma in brief such that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone, secluded, heedful, ardent, & resolute."


Nhân duyên ở Sàvatthi.
Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đănh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-"Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một ḿnh, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần."

 

"Monk, whatever one stays obsessed with,1 that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified. Whatever one doesn't stay obsessed with, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified."


Này Tỷ-kheo, cái ǵ người ta thiên chấp (anuseti), cái ấy người ta được đo lường (anopuyti). Cái ǵ người ta được đo lường, cái ấy người ta được xưng danh (sankham gacchati). Cái ǵ người ta không thiên chấp, cái ấy người ta không được đo lường. Cái ǵ người ta không được đo lường, cái ấy người ta không được xưng danh.

 

-"I understand, O Blessed One! I understand, O One Well-gone!"
-"And how, monk, do you understand the detailed meaning of what I have said in brief?"


-"Con đă hiểu, bạch Thế Tôn. Con đă hiểu, bạch Thiện Thệ."
-"Lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, Ông đă hiểu một cách rộng răi như thế nào?"

 

If one stays obsessed with form, lord, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.Nếu thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, người ta được đo lường. Với cái ǵ người ta được đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh.

 

-"If one stays obsessed with feeling...
-"If one stays obsessed with perception...
-"If one stays obsessed with fabrications...

-Nếu thiên chấp thọ...
-Nếu thiên chấp tưởng...
-Nếu thiên chấp các hành...

 

"If one stays obsessed with consciousness, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.2Nếu thiên chấp thức, với thức, người ta được đo lường. Với cái ǵ người ta được đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh.

 

But if one doesn't stay obsessed with form, lord, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.


Nếu không thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, người ta không được đo lường. Với cái ǵ người ta không được đo lường, với cái ấy, người ta không được xưng danh.

 

-"If one doesn't stay obsessed with feeling...
-"If one doesn't stay obsessed with perception...
-"If one doesn't stay obsessed with fabrications...


-Nếu không thiên chấp thọ...
-Nếu không thiên chấp tưởng...
-Nếu không thiên chấp các hành...

 

"If one doesn't stay obsessed with consciousness, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified. 3


Nếu không thiên chấp thức, với thức, người ta không được đo lường. Với cái ǵ người ta không được đo lường, với cái ấy, người ta không được xưng danh.

 

-"Lord, this is how I understand the detailed meaning of what you have said in brief."
-"Good, monk. Very good. It's good that this is how you understand the detailed meaning of what I have said in brief.


-"Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu ư nghĩa một cách rộng răi như vậy."
-"Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này Tỷ-kheo! Lời nói vắn tắt này của Ta, Ông đă hiểu một cách rộng răi như vậy."

 

If one stays obsessed with form, monk, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.


Nếu thiên chấp sắc, này Tỷ-kheo, với sắc, người ta được đo lường. Với cái ǵ được đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh.

 

-"If one stays obsessed with feeling...
-"If one stays obsessed with perception...
-"If one stays obsessed with fabrications...

-Nếu thiên chấp thọ...
-Nếu thiên chấp tưởng...
-Nếu thiên chấp các hành...


If one stays obsessed with consciousness, that's what one is measured by. Whatever one is measured by, that's how one is classified.


Nếu thiên chấp thức, với thức, người ta được đo lường. Với cái ǵ người ta được đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh.

 

But if one doesn't stay obsessed with form, monk, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.


Nếu không thiên chấp sắc, này Tỷ-kheo, với sắc, người ta không được đo lường. Với cái ǵ người ta không được đo lường, với cái ấy, người ta không được xưng danh.

 

-"If one doesn't stay obsessed with feeling...
-"If one doesn't stay obsessed with perception...
-"If one doesn't stay obsessed with fabrications...


-Nếu không thiên chấp thọ...
-Nếu không thiên chấp tưởng...
-Nếu không thiên chấp các hành...

 

-If one doesn't stay obsessed with consciousness, that's not what one is measured by. Whatever one isn't measured by, that's not how one is classified.


-Nếu không thiên chấp thức, với thức, người ta không được đo lường. Với cái ǵ người ta không được đo lường, với cái ấy, người ta không được xưng danh.

 

- "This is how the detailed meaning of what I have said in brief should be seen."


- "Với lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, Ông đă hiểu ư nghĩa một cách rộng răi như vậy."

 

-Then the monk, delighting in and approving of the Blessed One's words, got up from his seat and bowed down to the Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right, and departed.
-Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute, he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world."
-And thus he became another one of the arahants.


-Rồi vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
-Rồi vị Tỷ-kheo ấy sống một ḿnh, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đă xuất gia, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự ḿnh chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những ǵ nên làm đă làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa".
-Vị Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán.

 

Notes

1. The obsessions are: the obsession of sensual passion, the obsession of resistance, the obsession of views, the obsession of uncertainty, the obsession of conceit, the obsession of passion for becoming, and the obsession of ignorance. See AN 7.12.

2. See SN 23.2

3. See MN 72

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |