On one occasion Ven. Pindola Bharadvaja was staying in Kosambi at Ghosita's monastery.
Then King Udena went to him and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, the king sat to one side.
As he was sitting there he said to Ven. Pindola Bharadvaja:
- "What is the reason, master Bharadvaja, what is the cause why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives?


Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở Kosambi, tại vườn Ghosità.
Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhàradvàja những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả Pindolabhàradvàja:
-" Thưa Bhàradvàja, do nhân ǵ, do duyên ǵ, những Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn măn (addhànam apàdenti)?"

 

Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy and rightly self-awakened: 'Come now, monks: with regard to women who are old enough to be your mother, establish the attitude you would have toward your mother. With regard to women who are old enough to be your sister, establish the attitude you'd have toward a sister. With regard to women who are young enough to be your daughter, establish the attitude you'd have toward a daughter.' This is one reason, this is one cause, great king, why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives.


Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán. Chánh Đẳng Giác đă nói như sau: "Hăy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người chỉ là mẹ, hăy an trú tâm người mẹ. Đối với những người chỉ là chị, hăy an trú tâm người chị. Đối với người chỉ là con gái, hăy an trú tâm người con gái. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn măn.

 

The mind is unruly, master Bharadvaja. Sometimes thoughts of greed arise even for women who are old enough to be your mother... your sister... young enough to be your daughter. Is there another reason, another cause, why young monks... without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives?"


Tham vọng (loba), này Bhàradvàja, là tâm. Đôi khi đối với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này Bhàradvàja, có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, một cách hoàn măn?

 

Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy and rightly self-awakened: 'Come now, monks: reflect on this very body, from the soles of the feet on up, from the crown of the head on down, surrounded by skin, full of all sorts of unclean things: "In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, tendons, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, pleura, spleen, lungs, large intestines, small intestines, gorge, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, skin-oil, saliva, mucus, fluid in the joints, urine."' This too is a reason, this too is a cause, great king, why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives.


Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đă nói như sau: "Hăy đến, này các Tỷ-kheo, hăy quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn măn.

 

"For those who are developed in body,1 developed in virtue, developed in mind, developed in discernment, master Bharadvaja, that isn't hard to do. But for those who are undeveloped in body, undeveloped in virtue, undeveloped in mind, undeveloped in discernment, that is hard to do. Sometimes when one thinks, 'Let's regard this as unattractive,' it actually comes to be attractive. Is there another reason, another cause, why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives?"


Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. Đôi khi, này Bhàradvàja, có người nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ tác ư bất tịnh", nhưng lại đi đến tịnh (tướng). Này Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn măn?

 

Great king, this was said by the Blessed One who knows & sees, worthy and rightly self-awakened:
-'Come now, monks: Keep guarding the doors to your sense faculties. On seeing a form with the eye, do not grasp at any theme or variations by which — if you were to dwell without restraint over the faculty of the eye — evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice with restraint. Guard the faculty of the eye. Achieve restraint with regard to the faculty of the eye.


Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đă nói như sau:
-"Hăy đến, này các Tỷ-kheo, hăy sống hộ tŕ các căn. Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân ǵ, v́ đó nhăn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hăy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hăy hộ tŕ nhăn căn, thực hành hộ tŕ nhăn căn.

 

-On hearing a sound with the ear...
-On smelling an aroma with the nose...
-On tasting a flavor with the tongue...
-On feeling a tactile sensation with the body...


-Có những tiếng do tai nhận thức...
-Có những hương do mũi nhận thức...
-Có những vị do lưỡi nhận thức......
-Có những xúc do thân nhận thức...

 

On cognizing an idea with the intellect, do not grasp at any theme or variations by which — if you were to dwell without restraint over the faculty of the intellect — evil, unskillful qualities such as greed or distress might assail you. Practice with restraint. Guard the faculty of the intellect. Achieve restraint with regard to the faculty of the intellect.


Khi ư nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân ǵ, v́ đó ư căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hăy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hăy hộ tŕ ư căn, thực hành hộ tŕ ư căn.

 

This too is a reason, this too is a cause, great king, why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives.


Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn măn.

 

Amazing, master Bharadvaja! Stupendous! How well that has been said by the Blessed One who knows & sees, worthy and rightly self-awakened! This is the very reason, this the very cause, why young monks — black-haired, endowed with the blessings of youth in the first stage of life — without having played with sensual pleasures nevertheless follow the lifelong chaste life, perfect & pure, and make it last their entire lives. I myself, master Bharadvaja: whenever I enter the inner apartments of the palace unguarded in body, unguarded in speech, unguarded in mind, with mindfulness unestablished and my senses unrestrained, I'm overcome with thoughts of greed. But whenever I enter the inner apartments of the palace guarded in body, guarded in speech, guarded in mind, with mindfulness established and my senses restrained, then I'm not.


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, là lời khéo nói này của Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính nhân này, thưa Tôn giả Bhàradvàja, chính duyên này, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, c̣n non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi c̣n thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn măn. Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvàja, khi nào tôi vào trong nội cung với thân không pḥng hộ, với lời nói không pḥng hộ, với tâm không pḥng hộ, với niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp chinh phục tôi. Nhưng thưa Tôn giả Bhàradvàja, trong khi tôi vào nội cung, với thân được pḥng hộ, với lời nói được pḥng hộ, với tâm được pḥng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi.

 

Magnificent, master Bharadvaja! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Bharadvaja — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May master Bharadvaja remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life.


Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đă được Tôn giả Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện tŕnh bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Bhàradvàja hăy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng.

 

Note

1. According to MN 36 a person developed in body is one whose mind is not invaded by feelings of pleasure, and a person developed in mind is one whose mind is not invaded by feelings of pain.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |