At Savatthi.
"There are these four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.
Which four?

-Physical food, gross or refined;
-Contact as the second,
-Intellectual intention the third,
-And consciousness the fourth.
These are the four nutriments for the maintenance of beings who have come into being or for the support of those in search of a place to be born.


Trú ở Sàvatthi.
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu t́nh hay các loài chúng sanh.
Thế nào là bốn?

-Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế;
-Thứ hai là xúc;
-Thứ ba là tư niệm;
-Thứ tư là thức.
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu t́nh hay các loài chúng sanh.

 

Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of physical food, consciousness lands (or: gets established) there and grows. Where consciousness lands and grows, name-&-form alights. Where name-&-form alights, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.


Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có năo.

 

-"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of contact...
-"Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of intellectual intention...


-"Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...

-"Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực...

 

Where there is passion, delight, & craving for the nutriment of consciousness, consciousness lands there and grows. Where consciousness lands and grows, name-&-form alights. Where name-&-form alights, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.


Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có năo.

 

-Just as — when there is dye, lac, yellow orpiment, indigo, or crimson — a dyer or painter would paint the picture of a woman or a man, complete in all its parts, on a well-polished panel or wall, or on a piece of cloth;


-In the same way, where there is passion, delight, & craving for the nutriment of physical food... contact... intellectual intention... consciousness, consciousness lands there and grows. Where consciousness lands and grows, name-&-form alights. Where name-&-form alights, there is the growth of fabrications. Where there is the growth of fabrications, there is the production of renewed becoming in the future. Where there is the production of renewed becoming in the future, there is future birth, aging, & death, together, I tell you, with sorrow, affliction, & despair.


-Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm hay một người thợ vẽ. Nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ, màu xanh, hay màu đỏ, có một tấm bảng khéo đánh bóng, một bức tường hay tấm vải, có thể phác họa h́nh người đàn bà hay người đàn ông có đầy đủ chân tay.
-Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có năo.

 

Where there is no passion for the nutriment of physical food, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or grow. Where consciousness does not land or grow, name-&-form does not alight. Where name-&-form does not alight, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair.


Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh, già, chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có năo.

 

-"Where there is no passion for the nutriment of contact...
-"Where there is no passion for the nutriment of intellectual intention...


-Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...

-Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực ...

 

Where there is no passion for the nutriment of consciousness, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or grow. Where consciousness does not land or grow, name-&-form does not alight. Where name-&-form does not alight, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair.


Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có năo.

 

-"Just as if there were a roofed house or a roofed hall having windows on the north, the south, or the east. When the sun rises, and a ray has entered by way of the window, where does it land?"

-"On the western wall, lord."
-"And if there is no western wall, where does it land?"

-"On the ground, lord."
-"And if there is no ground, where does it land?"

-"On the water, lord."
-"And if there is no water, where does it land?"

-"It does not land, lord."


Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có mái hay một dăy hành lang có mái, có cửa sổ phía Bắc, phía Nam, hay phía Đông. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng ngang qua cửa sổ chiếu vào, thời chiếu vào chỗ nào?
- "Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây."
-"Này các Tỷ-kheo, nếu không có tường phía Tây, thời chiếu vào chỗ nào?"
-" Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất."
-"Này các Tỷ-kheo, nếu không có đất, thời chiếu vào chỗ nào?"
-" Bạch Thế Tôn, chiếu trên nước."
-"Này các Tỷ-kheo, nếu không có nước, thời chiếu vào chỗ nào?"
-" Bạch Thế Tôn, không có chiếu ở đâu cả."

 

-In the same way, where there is no passion for the nutriment of physical food...
-Where there is no passion for the nutriment of contact...
-Where there is no passion for the nutriment of intellectual intention...
-Where there is no passion for the nutriment of consciousness, where there is no delight, no craving, then consciousness does not land there or grow. Where consciousness does not land or grow, name-&-form does not alight. Where name-&-form does not alight, there is no growth of fabrications. Where there is no growth of fabrications, there is no production of renewed becoming in the future. Where there is no production of renewed becoming in the future, there is no future birth, aging, & death. That, I tell you, has no sorrow, affliction, or despair."


-Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái. ..
-Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực...
-Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực...

-Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có năo.

 

See also: SN 12.11; SN 12.12; SN 12.31; SN 12.63; AN 10.27; The Four Nutriments of Life by Nyanaponika Thera.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |