At Savatthi.
As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One:
-"Is there, lord, any one quality that keeps both kinds of benefit secure — benefits in this life & benefits in lives to come?"


Ở tại Sàvatthi.
Ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
-"Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?"

 

"There is one quality, great king, that keeps both kinds of benefit secure — benefits in this life & benefits in lives to come."


Thưa Đại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.

 

"But what, lord, is that one quality that keeps both kinds of benefit secure — benefits in this life & benefits in lives to come?"


Bạch Thế Tôn, pháp ấy là ǵ, có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?

 

"Heedfulness, great king. Just as the footprints of all living beings with legs can be encompassed by the footprint of the elephant, and the elephant's footprint is declared to be supreme among them in terms of its great size; in the same way, heedfulness is the one quality that keeps both kinds of benefit secure — benefits in this life & benefits in lives to come."


Bất phóng dật, thưa Đại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Thưa Đại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài hữu t́nh có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó; và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại chân. Cũng vậy, thưa Đại vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

For one who desires
	long life, health,
	beauty, heaven, & noble birth,
	— lavish delights, one after another — 
the wise praise heedfulness
in performing deeds of merit.
When heedful, wise,
you achieve both kinds of benefit:
	benefits	in this life,
	& benefits	in lives to come.

By breaking through to your benefit,
you're called enlightened,
	wise.


Thế Tôn nói như trên. Sau khi nói xong Bậc Thiện Thệ đọc bài kệ rằng:

Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bệnh, có diệu sắc, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Sanh các nhà quư tộc, 
Phải liên tục tăng thượng, 
Tinh tấn, không dừng nghĩ. 
Người hiền triết tán thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 

Người hiền không phóng dật,
Được cả hai lợi ích, 
Lợi ích trong đời này,
Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi, 
Là bậc chơn hiền trí, 
Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính ḿnh. 

 

See also: SN 55.40; SN 48.56 AN 4.37; Dhp 21-32; Dhp 315; Sn 2.10.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |