I have heard that:
-On one occasion the Blessed One was staying near Vesali, in the Great Wood, at the Hall of the Gabled Pavilion.
At that time Ven. Anuradha was staying not far from the Blessed One in a wilderness hut.


Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường.
Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha ở một cái cḥi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

 

Then a large number of wandering sectarians went to Ven. Anuradha and on arrival exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, they sat to one side. As they were sitting there, they said to Ven. Anuradha:
-"Friend Anuradha, the Tathagata — the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment — being described, is described with [one of] these four positions: The Tathagata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death.


Rồi nhiều ngoại đạo du sĩ đi đến Tôn giả Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy nói với Tôn giả Anuràdha:
-" Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đă đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy, được xem là đă tuyên bố theo bốn trường hợp: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

When this was said, Ven. Anuradha said to the wandering sectarians:
-"Friends, the Tathagata — the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment — being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathagata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death.


Được nói vậy, Tôn giả Anuràdha nói với các ngoại đạo du sĩ ấy:
-" Này Chư Hiền, bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đă đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đă tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

When this was said, the wandering sectarians said to Ven. Anuradha:
-"This monk is either a newcomer, not long gone forth, or else an elder who is foolish & inexperienced." So the wandering sectarians, addressing Ven. Anuradha as they would a newcomer or a fool, got up from their seats and left."


Được nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với Tôn giả Anuràdha như sau:
-" Hoặc là vị Tỷ-kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lăo, nhưng ngu dốt không có học tập." Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích Tôn giả Anuràdha là mới tu học, là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

 

Then not long after the wandering sectarians had left, this thought occurred to Ven. Anuradha:
-"If I am questioned again by those wandering sectarians, how will I answer in such a way that will I speak in line with what the Blessed One has said, will not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, will answer in line with the Dhamma, so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?


Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các ngoại đạo du sĩ ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ như sau:
-"Nếu ngoại đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ ấy, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với Chánh pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không t́m được lư do để quở trách".

 

Then Ven. Anuradha went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"Just now I was staying not far from the Blessed One in a wilderness hut. Then a large number of wandering sectarians came and... said to me, 'Friend Anuradha, the Tathagata — the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment — being described, is described with [one of] these four positions: The Tathagata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death.'


Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế Tôn:
-" Ở đây, bạch Thế Tôn, con ở trong một cái cḥi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều ngoại đạo du sĩ đi đến con; sau khi đến... nói với con như sau: "Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đă đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đă tuyên bố theo bốn trường hợp: ‘Như Lai tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết’".

 

When this was said, I said to them:
-"Friends, the Tathagata — the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment — being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathagata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death."


Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các ngoại đạo du sĩ ấy như sau:
-Này chư Hiền. bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đă đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đă tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

When this was said, the wandering sectarians said to me:
-This monk is either a newcomer, not long gone forth, or else an elder who is foolish & inexperienced.' So, addressing me as they would a newcomer or a fool, they got up from their seats and left.


Được nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với con:
-Hoặc là Tỷ-kheo này mới học, xuất gia không bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lăo, nhưng ngu dốt, không có học tập".

 

Then not long after the wandering sectarians had left, this thought occurred to me: 'If I am questioned again by those wandering sectarians, how will I answer in such a way that will I speak in line with what the Blessed One has said, will not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, will answer in line with the Dhamma, and no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?'


Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích con là mới tu học, xuất gia không bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lăo, nhưng ngu dốt không có học tập. liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi các ngoại đạo du sĩ ấy ra đi không bao lâu, con liền suy nghĩ như sau: "Nếu các ngoại đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ ấy, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn. Ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta có thể trả lời với tùy pháp, thuận với Chánh pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không t́m được lư do để quở trách".

 

-What do you think, Anuradha: Is form constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."
-And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-Stressful, lord."
-And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-No, lord."


Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, sắc là thường hay vô thường?
- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
- Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc?
- Là khổ, bạch Thế Tôn.
- Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lư chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngă của tôi"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.

 

-Is feeling constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...
-Is perception constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...
-Are fabrications constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...


- "Thọ là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
-" Tưởng là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
- "Hành là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."

 

-Is consciousness constant or inconstant?
-Inconstant, lord."
-And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-Stressful, lord."
-And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-"No, lord."


-"Thức là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
- "Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc?"
- "Là khổ, bạch Thế Tôn."
- "Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lư chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngă của tôi"?
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."

-What do you think, Anuradha: Do you regard form as the Tathagata?"
-No, lord."
-Do you regard feeling as the Tathagata?"
-No, lord."
-Do you regard perception as the Tathagata?"
-No, lord."
-Do you regard fabrications as the Tathagata?"
-No, lord."
-Do you regard consciousness as the Tathagata?"
-No, lord."


"Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Sắc là Như Lai không?""
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."
"Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "- Thọ là Như Lai không?""
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."
-"Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Sắc là Như Lai không?""
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."
-"Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Sắc là Như Lai không?""
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."
"-Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: thức là Như Lai không?"
-" Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

What do you think, Anuradha:
-Do you regard the Tathagata as being in form?... Elsewhere than form?...
-"No, lord."

-...In feeling?... Elsewhere than feeling?...
-"No, lord."
-...In perception?... Elsewhere than perception?...
-"No, lord."
-...In fabrications?... Elsewhere than fabrications?...
-"No, lord."
-...In consciousness?... Elsewhere than consciousness?" "No, lord."


Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha:
-Ông có quán: "Như Lai ở trong sắc không?"
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như Lai ở ngoài sắc không"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như lai ở trong thọ... ở ngoài thọ...
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như lai ở trong tưởng... ở ngoài tưởng...
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như lai ở trong các hành... ở ngoài các hành...
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như lai ở trong thức không"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Ông có quán: "Như Lai ở ngoài thức không"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.

 

-"What do you think: Do you regard the Tathagata as form-feeling-perception-fabrications-consciousness?"
-"No, lord."


- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai không"?
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

-Do you regard the Tathagata as that which is without form, without feeling, without perception, without fabrications, without consciousness?"
-No, lord."


-Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Cái phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức là Như Lai không"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.

 

-And so, Anuradha — when you can't pin down the Tathagata as a truth or reality even in the present life — is it proper for you to declare, 'Friends, the Tathagata — the supreme man, the superlative man, attainer of the superlative attainment — being described, is described otherwise than with these four positions: The Tathagata exists after death, does not exist after death, both does & does not exist after death, neither exists nor does not exist after death'?"
-No, lord."


Và ở đây, này Anuràdha, ngay trong hiện tại không t́m được một Như Lai thường c̣n, thường trú, thời có hợp lư chăng khi Ông trả lời: "Này chư Hiền, vị Như Lai nào là bậc Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đă đạt được quả Tối thắng, bậc Như Lai ấy được xem là đă tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: ‘Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết’ "?
-" Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

"Very good, Anuradha. Very good. Both formerly & now, it is only stress that I describe, and the cessation of stress."


Lành thay, lành thay, này Anuràdha! Trước kia và nay, này Anuràdha, Ta chỉ tuyên bố khổ và đoạn diệt khổ.

 

See also: The suttas in the Avyakata Samyutta.


 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |