"There is, monks, an inter-cosmic1 void, an unrestrained darkness, a pitch-black darkness, where even the light of the sun & moon — so mighty, so powerful — doesn't reach."
Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám; ở đấy ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra.

 

When this was said, one of the monks said to the Blessed One, "Wow, what a great darkness! What a really great darkness! Is there any darkness greater & more frightening than that?"Được nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:
- Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ấy! Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ấy! Bạch Thế Tôn, có một tối tăm nào khác, c̣n to lớn hơn, c̣n đáng sợ hăi hơn tối tăm ấy?

 

"There is, monk, a darkness greater & more frightening than that."Này Tỷ-kheo, có một tối tăm khác, c̣n to lớn hơn, c̣n đáng sợ hăi hơn tối tăm ấy.

 

"And which darkness, lord, is greater & more frightening than that?"Bạch Thế Tôn, sự tối tăm khác ấy là ǵ, c̣n to lớn hơn, c̣n đáng sợ hăi hơn tối tăm ấy?

 

"Any priests or contemplatives who do not know, as it actually is present, that 'This is stress'; who do not know, as it actually is present, that 'This is the origination of stress'... 'This is the cessation of stress'... 'This is the path of practice leading to the cessation of stress': They revel in (thought-) fabrications leading to birth; they revel in fabrications leading to aging; they revel in fabrications leading to death; they revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Reveling in fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they fabricate fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Fabricating fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they drop into the darkness of birth. They drop into the darkness of aging... the darkness of death... darkness of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are not totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are not totally released, I tell you, from suffering & stress.Này Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật rơ biết : "Đây là Khổ"... không như thật rơ biết : "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo. V́ họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo, họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già... đưa đến chết,... do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo, nên họ rơi vào vực thẳm sanh, họ rơi vào vực thẳm già, họ rơi vào vực thẳm chết, họ rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, năo. Họ không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, năo. Ta nói rằng, họ không liễu thoát khỏi đau khổ.

 

"But as for any priests or contemplatives who do know, as it actually is present, that 'This is stress'; who know, as it actually is present, that 'This is the origination of stress'... 'This is the cessation of stress'... 'This is the path of practice leading to the cessation of stress':
They don't revel in (thought-) fabrications leading to birth; don't revel in fabrications leading to aging; Don't revel in fabrications leading to death; don't revel in fabrications leading to sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not reveling in fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't fabricate fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. Not fabricating fabrications leading to birth... aging... death... sorrow, lamentation, pain, distress, & despair, they don't drop into the darkness of birth. They don't drop into the darkness of aging, don't drop into the darkness of death, don't drop into the darkness of sorrow, lamentation, pain, distress, & despair. They are totally released from birth, aging, death, sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs. They are totally released, I tell you, from suffering & stress.Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rơ biết : "Đây là Khổ"... như thật rơ biết : "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt", Họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo. V́ họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo, họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo. Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, năo, họ không rơi vào sanh; họ không rơi vào già; họ không rơi vào chết; họ không rơi vào sầu, bi, khổ, ưu, năo. Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, năo. Ta nói rằng, họ liễu thoát khỏi đau khổ.

 

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress.
-Your duty is the contemplation, This is the origination of stress.
-Your duty is the contemplation, This is the cessation of stress.'
-Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ tập"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ diệt"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt".

 

Notes

1. Or: intergalactic?

See also: SN 56.42