I have heard that:
-On one occasion the Blessed One was staying at Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. There he addressed the group of five monks:
-"Monks"
-" Yes, Lord". The monks responded to Blessed One.
There the Blessed One said:


Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Iśpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo:
-"Này các Tỷ-kheo".
- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:

 

"Form, monks, is not self. If form were the self, this form would not lend itself to dis-ease. It would be possible [to say] with regard to form, 'Let this form be thus. Let this form not be thus.'

But precisely because form is not self, form lends itself to dis-ease. And it is not possible [to say] with regard to form, 'Let this form be thus. Let this form not be thus.'


Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngă. Này các Tỷ-kheo, nếu sắc là ngă, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: "Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!"
Và này các Tỷ-kheo, v́ sắc là vô ngă. Do vậy sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: "Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!"

 

-"Feeling is not self...
-"Perception is not self...
-"[Mental] fabrications are not self...


-Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngă...
-Tưởng là vô ngă, ...
-Các hành là vô ngă, ...

 

"Consciousness is not self. If consciousness were the self, this consciousness would not lend itself to dis-ease. It would be possible [to say] with regard to consciousness, 'Let my consciousness be thus. Let my consciousness not be thus.'
But precisely because consciousness is not self, consciousness lends itself to dis-ease. And it is not possible [to say] with regard to consciousness, 'Let my consciousness be thus. Let my consciousness not be thus.'


Thức là vô ngă, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngă, thời thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được thức như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!"
Và này các Tỷ-kheo, v́ thức là vô ngă. Do vậy, thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!"

 

-What do you think, monks: Is form constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."
-And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-Stressful, lord."
-And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-No, lord."


Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường?
- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
- Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc?
- Là khổ, bạch Thế Tôn.
- Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lư chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngă của tôi"?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.

 

-Is feeling constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...
-Is perception constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...
-Are fabrications constant or inconstant?"
-Inconstant, lord."...


- "Thọ là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
-" Tưởng là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
- "Hành là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."

 

-Is consciousness constant or inconstant?
-Inconstant, lord."
-And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-Stressful, lord."
-And is it proper to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-"No, lord."


-"Thức là thường hay vô thường?"
- "Là vô thường, bạch Thế Tôn."
- "Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc?"
- "Là khổ, bạch Thế Tôn."
- "Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lư chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngă của tôi"?
- "Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

"Thus, monks, any body whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every body is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'


Do vậy, này các Tỷ kheo , phàm có thân ǵ thuộc quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại; hoặc liệt hay thắng; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; xa hay gần: Phàm thức phải được thấy như chơn: " Không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngă của ta."

 

-Any feeling whatsoever...
-Any perception whatsoever...
-Any fabrications whatsoever...


-Phàm xúc nào,.....
-Phàm tưởng nào, ....
-Phàm các hành .....

 

"Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every consciousness is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'


Phàm có thức ǵ thuộc quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại; hoặc liệt hay thắng; hoặc nội hay ngoại; hoặc thô hay tế; xa hay gần: Phàm thức phải được thấy như chơn: " Không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngă của ta."

 

"Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the body, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is fully released. With full release, there is the knowledge, 'Fully released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world


Do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly thân, yếm ly xúc, yếm ly tưởng, yếm ly các hành, yếm ly thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết : "Ta đă được giải thoát ". Và vị ấy biết : "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, các việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

 

That is what the Blessed One said. Gratified, the group of five monks delighted at his words. And while this explanation was being given, the hearts of the group of five monks, through not clinging (not being sustained), were fully released from fermentation/effluents.


Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |