"Monks, I will teach you the feeding & starving of the five hindrances & of the seven factors for Awakening. Listen & pay close attention. I will speak...
Ta sẽ giảng cho các Ông, này các Tỷ-kheo, các món ăn và không phải món ăn của năm triền cái và bảy giác chi. Hăy lắng nghe.

 

Feeding the HindrancesMón Ăn Của Các Triền Cái

 

"And what is the food for the arising of unarisen sensual desire, or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen? There is the theme of beauty. To foster inappropriate attention to it: This is the food for the arising of unarisen sensual desire, or for the growth & increase of sensual desire once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho dục tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; hay dục tham đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ? Có tịnh tướng, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nếu phi như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đă sanh được tăng trưởng, quảng đại.

 

"And what is the food for the arising of unarisen ill will, or for the growth & increase of ill will once it has arisen? There is the theme of resistance. To foster inappropriate attention to it: This is the food for the arising of unarisen ill will, or for the growth & increase of ill will once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi; hay sân đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ? Có chướng ngại tướng (patighanimittam), này các Tỷ-kheo. Ở đây, nếu phi như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đă sanh được tăng trưởng, quảng đại.

 

"And what is the food for the arising of unarisen sloth & drowsiness, or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen? There are boredom, weariness, yawning, drowsiness after a meal, & sluggishness of awareness. To foster inappropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen sloth & drowsiness, or for the growth & increase of sloth & drowsiness once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn trầm thụy miên đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ? Không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm uể oải. Ở đây, nếu phi như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đă sanh được tăng trưởng, quảng đại.

 

"And what is the food for the arising of unarisen restlessness & anxiety, or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen? There is non-stillness of awareness. To foster inappropriate attention to that: This is the food for the arising of unarisen restlessness & anxiety, or for the growth & increase of restlessness & anxiety once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ? Có tâm chưa được chỉ tịnh, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nếu phi như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đă sanh được tăng trưởng, quảng đại.

 

"And what is the food for the arising of unarisen uncertainty, or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen? There are phenomena that act as a foothold for uncertainty. To foster inappropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen uncertainty, or for the growth & increase of uncertainty once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ? Có các pháp trú xứ của nghi hoặc. Ở đây, nếu phi như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đă sanh được tăng trưởng, quảng đại.

 

Feeding the Factors for AwakeningMón Ăn Cho Các Giác Chi

 

"Now, what is the food for the arising of unarisen mindfulness as a factor for Awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for Awakening once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for mindfulness as a factor for Awakening [well-purified virtue & views made straight]. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen mindfulness as a factor for Awakening, or for the growth & increase of mindfulness as a factor for Awakening once it has arisen.Cái ǵ là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn ? Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác chi. Ở đây, nếu như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đă sanh được tu tập, làm cho viên măn.

 

"And what is the food for the arising of unarisen analysis of qualities as a factor for Awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities as a factor for Awakening once it has arisen? There are mental qualities that are skillful & unskillful, blameworthy & blameless, gross & refined, siding with darkness & with light. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen analysis of qualities as a factor for Awakening, or for the growth & increase of analysis of qualities as a factor for Awakening once it has arisen.Và này các Tỷ-kheo, cái ǵ là món ăn khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn ? Có những pháp thiện và bất thiện, này các Tỷ-kheo, có những pháp có tội và không có tội, có những pháp liệt và thắng, có những pháp dự phần đen và trắng. Ở đây, nếu như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn.

 

"And what is the food for the arising of unarisen persistence as a factor for Awakening, or for the growth & increase of persistence as a factor for Awakening once it has arisen? There is the potential for effort, the potential for exertion, the potential for striving. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen persistence as a factor for Awakening, or for the growth & increase of persistence as a factor for Awakening once it has arisen.Và này các Tỷ-kheo, cái ǵ là món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay tinh tấn giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn ? Có phát cần giới, này các Tỷ-kheo, tinh cần giới, dơng mănh giới. Ở đây, nếu như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay tinh tấn giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn.

 

"And what is the food for the arising of unarisen rapture as a factor for Awakening, or for the growth & increase of rapture as a factor for Awakening once it has arisen? There are mental qualities that act as a foothold for rapture as a factor for Awakening. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen rapture as a factor for Awakening, or for the growth & increase of rapture as a factor for Awakening once it has arisen.Và này các Tỷ-kheo, cái ǵ là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có những pháp trú xứ cho hỷ giác chi. Ở đây, nếu như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn.

"And what is the food for the arising of unarisen serenity as a factor for Awakening, or for the growth & increase of serenity as a factor for Awakening once it has arisen? There is physical serenity & there is mental serenity. To foster appropriate attention to them: This is the food for the arising of unarisen serenity as a factor for Awakening, or for the growth & increase of serenity as a factor for Awakening once it has arisen.Và này các Tỷ-kheo, cái ǵ là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn ? Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở đây, nếu như lư tác ư được làm cho sung măn, thời chính cái này là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác chi đă sanh được tu tập, được làm cho viên măn.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |