"Monks, there are these four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss. Which four?
Này các Tỷ-kheo, có bốn phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn?

 

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed.' This is the first bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu ḷng tịnh tín bất động đối với Phật: "Đây là Như Lai, bậc A-la-hán,Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Đây là phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc thứ nhất.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well-expounded by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.' This is the second bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu ḷng tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự ḿnh giác hiểu". Đây là phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc thứ hai.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Sangha: 'The Sangha of the Blessed One's disciples who have practiced well...who have practiced straight-forwardly...who have practiced methodically...who have practiced masterfully — in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types — they are the Sangha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.' This is the third bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu ḷng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn.Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lư hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng.Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Đây là phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc thứ ba.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones is discerning, endowed with discernment of arising & passing away — noble, penetrating, leading to the right ending of stress. This is the fourth bonanza of merit, bonanza of skillfulness, nourishment of bliss.Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Đây là phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc thứ tư.

 

"These are four bonanzas of merit, bonanzas of skillfulness, nourishments of bliss."Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung măn, thiện sung măn, món ăn cho lạc.

 

See also: SN 55.31; SN 55.32; SN 55.40.