I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Now at that time approximately 500 monks, headed by Ven. Yasoja, had arrived in Savatthi to see the Blessed One. As these visiting monks were exchanging greetings with the resident monks, setting their lodgings in order, and putting away their robes & bowls, they made a loud racket, a great racket. Then the Blessed One said to Ven. Ananda, "Ananda, what is that loud racket, that great racket, like fishermen with a catch of fish?"


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo do Yasoja dẫn đầu, đă đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các Tỷ-kheo sở tại, sắp đặt sàng tọa, sửa soạn y bát, gây tiếng ồn ào to lớn. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: - Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là ǵ, như các người đánh cá cướp giật cá?

 

"Lord, those are approximately 500 monks, headed by Ven. Yasoja, who have arrived in Savatthi to see the Blessed One. As these visiting monks are exchanging greetings with the resident monks, setting their lodgings in order, and putting away their robes & bowls, they are making a loud racket, a great racket."

- Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này, dẫn đầu là Yasoja, đă đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến ấy... gây nên tiếng ồn ào to lớn.

 

"In that case, Ananda, tell those monks in my name, 'The Teacher calls you, friends.'"

- Này Ananda, hăy nhân danh Ta nói với các Tỷ-kheo ấy: "Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả ".

 

Responding, "As you say, lord," Ven. Ananda went to the monks and said, "The Teacher calls you, friends."

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy: - Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả!

 

"As you say, friend," the monks responded to Ven. Ananda and then went to the Blessed One. On arrival they bowed down to him and sat to one side. As they were sitting there, the Blessed One said to them, "Monks, why were you making that loud racket, that great racket, like fishermen with a catch of fish?"

- Thưa vâng, Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: - Này các Tỷ-kheo, tiếng ồn ào to lớn này là ǵ, như các người đánh cá cướp giựt cá?

 

When this was said, Ven. Yasoja said to the Blessed One, "Lord, these 500 monks have arrived in Savatthi to see the Blessed One. As they were exchanging greetings with the resident monks, setting their lodgings in order, and putting away their robes & bowls, they made a loud racket, a great racket."

Tôn giả Yasoja bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này đă đến Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Các Tỳ-kheo mới đến này... gây nên tiếng ồn ào to lớn.

 

"Go away, monks. I dismiss you. You are not to stay in my vicinity."

- Này các Tỷ-kheo, hăy đi đi! Ta đuổi các Thầy, các Thầy không xứng đáng được sống gần Ta!

 

Responding, "As you say, lord," the monks got up from their seats, bowed down to the Blessed One, circumambulated him — keeping him to their right — and left. Putting their lodgings in order and taking their robes & bowls, they went wandering among the Vajjians. After wandering by stages among the Vajjians, they came to the River Vaggamuda. There on the banks of the River Vaggamuda they made leaf-huts and entered the Rains Retreat.

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài, dọn dẹp, sàng tọa, cầm lấy y bát, đi đến dân chúng Vajj́, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Vajj́ rồi đi đến con sông Vaggamudà; sau khi đến, dựng lên cḥi lá trên sông Vaggamudà, an cư mùa mưa tại chỗ ấy.

 

Then Ven. Yasoja addressed the monks as they entered the Rains Retreat: "Friends, the Blessed One dismissed us, wishing for our benefit, seeking our well-being, being sympathetic, and acting out of sympathy. Let's live in such a way that the Blessed One will be gratified by our way of living."

Rồi Tôn giả Yasoja, sửa soạn an cư bảo các Tỳ-kheo: - Thưa các Hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta, v́ lợi ích, v́ hạnh phúc cho chúng ta, v́ khởi lên ḷng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư Hiền, chúng ta hăy sống cho thật đúng pháp, chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ!

 

"As you say, friend," the monks responded to Ven. Yasoja. And so, living secluded, ardent, & resolute, every one of them realized the Three Knowledges [remembrance of past lives, knowledge of the arising & passing away of living beings, and knowledge of the ending of mental fermentations] in the course of that very Rains Retreat.

- Thưa vâng, Hiền giả. Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Yasoja. Rồi các Tỷ-kheo ấy sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và trong thời gian an cư, tất cả đều giác ngộ ba minh.

 

Then the Blessed One, having stayed as long as he liked in Savatthi, went wandering in the direction of Vesali. After wandering by stages, he arrived in Vesali and stayed there in the Peaked Roof Pavilion in the Great Wood. Then, encompassing with his awareness the awareness of the monks staying on the banks of the River Vaggamuda, he said to Ven. Ananda, "This direction seems bright to me, Ananda. This direction seems dazzling to me. It's not at all repugnant for me to go & pay attention to where the monks on the banks of the River Vaggamuda are staying. Send a messenger into their presence to say, 'The Teacher calls you, friends. The Teacher wants to see you.'"

Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Sàvatthi cho đến khi vừa ư, liền bộ hành đi đến Vesàli, tiếp tục bộ hành đến Vesàli. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm cuả ḿnh tác ư đến tâm các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà, gọi Tôn giả Ananda: "Như có hào quang, này Ananda, là phương này, như có ánh sáng, này Ananda, là phương này. Tại phương ấy, các Tỷ-kheo đang sống trên bờ sông Vagumudà. Thật là không nhàm chán cho Ta nếu được đi và tác ư đến phương ấy. Này Ananda, hăy gửi một sứ giả đến các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà và nói: "Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả!".

 

Responding, "As you say, lord," Ven. Ananda went to a certain monk and said, "Come now, friend. Go to the monks on the banks of the River Vaggamuda and say to them, 'The Teacher calls you, friends. The Teacher wants to see you.'"

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một Tỷ-kheo, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo ấy: - Hăy đi, này Hiền giả, hăy đi đến các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà; sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: "Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả!".

"As you say, friend," the monk responded to Ven. Ananda. Then — just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm — he disappeared from the Peaked Roof Pavilion in the Great Wood and appeared in front of the monks on the bank of the River Vaggamuda. Then he said to them, "The Teacher calls you, friends. The Teacher wants to see you."

- Thưa vâng, Hiền giả. Vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy vị ấy biến mất ở ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm, và hiện ra trước mắt các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà. Rồi Tỷ-kheo ấy nói với các Tỷ-kheo ở trên bờ sông Vaggumudà: - Bậc Đạo Sư gọi các Tôn giả! Bậc Đạo sư muốn gặp các Tôn giả.

 

"As you say, friend," the monks responded to him. Putting their lodgings in order and taking their robes & bowls, they disappeared from the bank of the River Vaggamuda — just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm — and appeared in the presence of the Blessed One in the Peaked Roof Pavilion in the Great Wood.

- Thưa vâng, Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp vị Tỷ-kheo ấy, sau khi dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, ví như một nhà lực sĩ... co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy các Tỳ-kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Vaggumudà, và hiện ra ở Đại Lâm, tại nhà có nóc nhọn, trước mặt Thế Tôn.

 

Now, at that time the Blessed One was sitting in imperturbable concentration [either in the fourth jhana, the dimension of the infinitude of space or the dimension of the infinitude of consciousness]. The thought occurred to the monks, "Now, in what mental dwelling is the Blessed One now residing?" Then they realized, "He is residing in the imperturbable dwelling." So they all sat in imperturbable concentration.

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. Các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào?". Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Thế Tôn nay đang an trú trong loại an trú bất động". Và tất cả các Tỷ-kheo ấy ngồi xuống trong định bất động.

 

Then Ven. Ananda — when the night was far advanced, at the end of the first watch — arose from his seat, arranged his robe over one shoulder, stood facing the Blessed One with his hands placed palm-to-palm over his heart, and said to him: "The night, lord, is far advanced. The first watch has ended. The visiting monks have been sitting here a long time. May the Blessed One greet them." When this was said, the Blessed One remained silent.

Tôn giả Ananda khi đêm đă gần măn, canh một đă gần qua, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: - Đêm đă gần tàn, canh một đă gần qua. Các Tỷ-kheo mới đến ngồi đă lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hăy chào đón các Tỷ-kheo mới đến. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng.

 

Then a second time, when the night was far advanced, at the end of the second watch, Ven. Ananda arose from his seat, arranged his robe over one shoulder, stood facing the Blessed One with his hands placed palm-to-palm over his heart, and said to him: "The night, lord, is far advanced. The second watch has ended. The visiting monks have been sitting here a long time. May the Blessed One greet them." When this was said, the Blessed One remained silent.

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, sau khi đêm đă gần măn, canh giữa đă gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, đêm đă gần măn. Canh giữa đă gần qua. Các Tỷ-kheo mới đến ngồi đă lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hăy chào đón các Tỷ-kheo mới đến. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng.

 

Then a third time, when the night was far advanced, at the end of the third watch, as dawn was approaching and the face of the night was beaming, Ven. Ananda arose from his seat, arranged his robe over one shoulder, stood facing the Blessed One with his hands placed palm-to-palm over his heart, and said to him: "The night, lord, is far advanced. The third watch has ended. Dawn is approaching and the face of the night is beaming. The visiting monks have been sitting here a long time. May the Blessed One greet them."

Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đă gần măn, canh cuối đă gần qua, rạng đông đă ló dạng, đêm đă có bộ mặt hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, đêm đă gần măn, canh cuối đă gần qua, rạng đông đă ló dạng, đêm đă có bộ mặt hoan hỷ, các Tỷ-kheo mới đến ngồi đă lâu... Thế Tôn hăy chào đón các Tỷ-kheo mới đến!

 

Then the Blessed One, emerging from his imperturbable concentration, said to Ven. Ananda, "Ananda, if you had known, you would not have spoken like that. I, along with all 500 of these monks, have been sitting in imperturbable concentration."

Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy bảo Tôn giả Ananda: - Nếu Thầy có hiểu biết, này Ananda, Thầy sẽ không nói như vậy. Này Ananda, Ta và năm trăm Tỷ-kheo này tất cả đang nhập định bất động.

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

 

In whom they're defeated — 
	the thorn of sensuality,
	insult,
	assault,
	& imprisonment:
like a mountain, he stands unperturbed,
undisturbed by pleasures or pains
		: a monk

Ai đă thắng gai dục,
Nắng, gia hại, trói buộc,
Vị ấy đứng bất động,
Như núi vững an trú,
Vị Tỷ-kheo như vầy,
Lạc khổ không dao động.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |