I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in Kosambi at Ghosita's monastery. Now at that time the inner quarters of King Udena's royal park had burned down, and 500 women, headed by Samavati, had died.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, vua Udena đang đi ngoài vườn, th́ nội cung bị cháy và năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sàmavati.

Then in the early morning, a large number of monks, having put on their robes and carrying their bowls & outer robes, went into Kosambi for alms. Having gone for alms in Kosambi, after the meal, returning from their alms round, they went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, they said to the Blessed One: "Lord, the inner quarters of King Udena's royal park have burned down, and 500 women, headed by Samavati, have died. What is the destination of those female lay followers? What is their future course?"

Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các Tỷ-kheo ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena đi ra ngoài vườn, nội cung bị cháy, năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sàmàvati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh thú họ là ǵ? Tương lai họ thế nào?

"Monks, among those female lay followers are stream-winners, once-returners, & non-returners. In no case was the death of any of those female lay followers without [noble] fruit."

- Này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có nhất bậc Nhất lai, có bậc Bất Lai. Này các Tỷ-kheo, tất cả các nữ cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả.

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

Bound round with delusion, the world
only appears to be competent.
Bound with acquisitions, foolish,
surrounded by darkness,
it seems eternal,
	but for one who sees,
	there is nothing.

Đời bị si trói buộc,
Được thấy bị tái sanh,
Bị trói bởi sanh y,
Kẻ ngu bị mù vây,
Tự thấy ḿnh thường c̣n, 
Nhưng với ai thấy được,
Sẽ không có vật ǵ.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |