I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in Rajagaha at the Bamboo Grove, the Squirrels' Sanctuary. Now at that time Ven. Sariputta and Ven. Maha Moggallana were staying in Pigeon Cave. Then, on a moonlit night, Ven. Sariputta — his head newly shaven — was sitting in the open air, having attained a certain level of concentration.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluvana chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Moggallàna trú ở động chim bồ câu. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàriputta, trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định.

 

It so happened that two yakkhas who were companions were flying from north to south on some business or other. They saw Ven. Sariputta — his head newly shaven — sitting in the open air. Seeing him, the first yakkha said to the second, "I'm inspired to give this contemplative a blow on the head."

Có hai Dạ-xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc v́ một vài công việc. Các Dạ-xoa ấy thấy Tôn giả Sàriputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một Dạ-xoa nói với Dạ-xoa thứ hai: "Này bạn, ta có ư muốn đánh trên đầu vị Sa-môn này".

 

When this was said, the second yakkha said to the first, "Enough of that, my good friend. Don't lay a hand on the contemplative. He's an outstanding contemplative, of great power and great might."

Được nghe nói vậy, vị Dạ-xoa này nói với Dạ-xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm ǵ được với vị Sa-môn! Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực."

 

A second time, the first yakkha said to the second, "I'm inspired to give this contemplative a blow on the head."

Lần thứ hai, vị Dạ-xoa ấy nói vị Dạ-xoa này: "Này bạn, ta có ư muốn đánh trên đầu vị Sa-môn này".

 

A second time, the second yakkha said to the first, "Enough of that, my good friend. Don't lay a hand on the contemplative. He's an outstanding contemplative, of great power and great might."

Lần thứ hai, vị Dạ-xoa này nói với vị Dạ-xoa ấy: "Chớ có làm, này bạn, không làm ǵ được với vị Sa-môn! Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực".

 

A third time, the first yakkha said to the second, "I'm inspired to give this contemplative a blow on the head."

Lần thứ ba, vị Dạ-xoa ấy nói với vị Dạ-xoa này: "Này bạn, ta có ư muốn đánh trên đầu của vị Sa-môn này".

 

A third time, the second yakkha said to the first, "Enough of that, my good friend. Don't lay a hand on the contemplative. He's an outstanding contemplative, of great power and great might."

Lần thứ ba, vị Dạ-xoa này nói với vị Dạ-xoa ấy: "Chớ có làm này bạn, không làm ǵ được với vị Sa-môn. Này bạn, Sa-môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực".

 

Then the first yakkha, ignoring the second yakkha, gave Ven. Sariputta a blow on the head. And with that blow he might have knocked over an elephant seven or eight cubits tall, or split a rocky crag. But right there the yakkha — yelling, "I'm burning!" — fell into the Great Hell.

Rồi Dạ-xoa ấy không nghe theo, Dạ-xoa này liền đánh trên đầu Tôn giả Sàriputta. Với cái đánh này, có thể làm ngă con voi bảy đến tám khuỷu tay cao hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, Dạ-xoa ấy hét lớn: "Tôi bị cháy! Tôi bị cháy! " và rơi vào đại địa ngục.

 

Now, Ven. Moggallana — with his divine eye, pure and surpassing the human — saw the yakkha give Ven. Sariputta a blow on the head. Seeing this, he went to Ven. Sariputta and, on arrival, said to him, "I hope you are well, friend Sariputta. I hope you are comfortable. I hope you are feeling no pain."

Tôn giả Mahà Moggallàna với Thiên nhăn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả Sàriputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta: - Mong rằng Hiền giả có thể kham nhẫn! Mong rằng Hiền giả có thể chịu đựng. Mong rằng Hiền giả không có đau đớn!

 

"I am well, friend Moggallana. I am comfortable. But I do have a slight headache."

- Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể kham nhẫn! Hiền giả Moggallàna, tôi có thể chịu đựng! Hiền giả Moggallàna, nhưng đầu tôi có đau.

 

"How amazing, friend Sariputta! How awesome! How great your power and might! Just now a yakkha gave you a blow on the head. So great was that blow that he might have knocked over an elephant seven or eight cubits tall, or split a rocky crag. But all you say is this: 'I am well, friend Moggallana. I am comfortable. But I do have a slight headache'!"

- Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta!. Hiền giả Sàriputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn! Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, có con Dạ-xoa đánh trên đầu Hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy, có thể làm ngă con voi bảy đến tám khuỷu tay cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn và Tôn giả Sàriputta đă nói như sau: "Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể kham nhẫn! Này Hiền giả Moggallàna, tôi có thể chịu đựng! Nhưng tôi có hơi đau đầu!"

 

"How amazing, friend Moggallana! How awesome! How great your power and might! Where you saw a yakkha just now, I didn't even see a dust devil!"

Thật vi diệu thay, Hiền giả Moggallàna! Thật hy hữu thay Hiền giả Moggallàna! Có đại thần lực là tôn giả Mahà Moggallàna, có đại uy lực, v́ rằng Hiền giả có thể thấy được Dạ-xoa, nhưng tôi không thấy được một con quỷ đói.

The Blessed One — with his divine ear, pure and surpassing the human — heard those two great beings speak in praise of one another in this way. Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị long tượng ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

 

Whose mind is like rock,
	steady,
	unmoved,
dispassionate for things that spark passion,
unangered by things that spark anger:
	When one's mind is developed like this,
	from where can there come
	suffering & stress?

Tâm ai như tảng đá,
An trú không dao động,
Không tham vật khả ái,
Đáng phẫn nộ, không sân,
Tâm ai tu như vậy,
Từ đâu khổ đến được?
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |