I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then Ven. Ananda, emerging from his seclusion in the late afternoon, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "It's amazing, sir. It's astounding — how short-lived the Blessed One's mother was. Seven days after the Blessed One's birth she died and arose among the Tusita (deva-) group."


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, chỗ khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hi hữu thay, bạch Thế Tôn. Thọ mạng ít thay, bạch Thế Tôn, là mẹ của Thế Tôn! Sau khi sanh Thế Tôn bảy ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cơi trời Đâu-suất".

"That's the way it is, Ananda. That's the way it is, for the mothers of bodhisattas are short-lived. Seven days after the bodhisattas' birth, the bodhisattas' mothers pass away and arise among the Tusita (deva-) group."

- Chính là như vậy, này Ananda! Thọ mạng ít thay là mẹ vị Bồ Tát. Sau khi sanh Thế Tôn bảy ngày, mẹ Thế Tôn mệnh chung, được sanh ở cơi trời Đâu suất! Thọ mạng ít thay là các bà mẹ của các Bồ Tát. Sau khi sanh bảy ngày, các bà mẹ của Bồ-tát mệnh chung, và được sanh lên cơi trời Đâu suất.

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rơ ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời kệ:

Those who have come to be,
those who will come:
	all
	will go,
leaving the body behind.
The skillful person,
realizing the loss of all,
should live the holy life
	ardently.

Tất cả hữu t́nh nào,
Sẽ có mặt ở đời,
Tất cả chúng sẽ đi,
Sau khi bỏ sắc thân,
Hiểu tất cả là vậy,
Bậc thiện sanh nhiệt tâm,
Sống đời sống Phạm hạnh.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |