These two qualities have a share in clear knowing. Which two? Tranquillity (samatha) & insight (vipassana).


Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai ? Chỉ và quán.

 

When tranquillity is developed, what purpose does it serve? The mind is developed. And when the mind is developed, what purpose does it serve? Passion is abandoned.


Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích ǵ ? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích ǵ ? Cái ǵ thuộc về tham được đoạn tận.

 

When insight is developed, what purpose does it serve? Discernment is developed. And when discernment is developed, what purpose does it serve? Ignorance is abandoned.


Quán được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích ǵ ? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích ǵ ? Cái ǵ thuộc về vô minh được đoạn tận.

 

Defiled by passion, the mind is not released. Defiled by ignorance, discernment does not develop. Thus from the fading of passion is there awareness-release. From the fading of ignorance is there discernment-release.


Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ-kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát.

 

See also: AN 9.43; AN 9.44; AN 9.45; SN 12.70.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |