Then Vacchagotta the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:
-"Master Gotama, I have heard that 'Gotama the contemplative says this: "Only to me should a gift be given, and not to others. Only to my disciples should a gift be given, and not to others. Only what is given to me bears great fruit, and not what is given to others. Only what is given to my disciples bears great fruit, and not what is given to the disciples of others."' Now those who report this: Are they reporting the Master Gotama's actual words, are they not misrepresenting him with what is unfactual, are they answering in line with the Dhamma, so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing them? For we don't want to misrepresent the Master Gotama."


Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn :
-" Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, Sa-môn Gotama nói như sau : "Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn !". Những người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả Gotama với điều không thật ? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp, và những ai là người đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích ? Họ không muốn xuyên tạc Tôn giả Gotama ?"

 

Vaccha, whoever says this: 'Gotama the contemplative says this: "Only to me should a gift be given, and not to others. Only to my disciples should a gift be given, and not to others. Only what is given to me bears great fruit, and not what is given to others. Only what is given to my disciples bears great fruit, and not what is given to the disciples of others,"' is not reporting my actual words, is misrepresenting me with what is unfactual & untrue."


- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn nói như sau : "Cần phải bố thí cho Ta không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có được quả lớn !", những người ấy không nói đúng với lời nói của ta, họ đă xuyên tạc ta với điều không thật, họ đă nói láo.

 

Vaccha, whoever prevents another from giving a gift creates three obstructions, three impediments. Which three?
-He creates an obstruction to the merit of the giver,

-An obstruction to the recipient's gains,

-And prior to that he undermines and harms his own self.
Whoever prevents another from giving a gift creates these three obstructions, these three impediments.


Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh cắp mất ba vật. Thế nào là ba ?
-Người ấy làm chướng ngại người cho không được công đức,
-Người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thí,
-Và tự ngă người ấy trước đă mất gốc, lại càng bị thương tổn hơn.
Này Vaccha, ai ngăn chặn người cho không bố thí người khác, tạo ra ba chướng ngăi như vậy, và đánh cắp mất ba vật.

 


I tell you, Vaccha, even if a person throws the rinsings of a bowl or a cup into a village pool or pond, thinking, 'May whatever animals live here feed on this,' that would be a source of merit, to say nothing of what is given to human beings.
But I do say that what is given to a virtuous person is of great fruit, and not so much what is given to an unvirtuous person. And the virtuous person has abandoned five factors and is endowed with five.


Này Vaccha, ta nói như sau : "Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi (với ư nghĩ) để các loài hữu t́nh trong ấy nhờ đấy được ăn để sống". Do nhân duyên ấy, này Vaccha, ta nói có đem lại công đức, c̣n nói ǵ đối với loài người.
Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh là người đă đoạn tận năm pháp và đă đầy đủ năm pháp.

 

 • Which five has he abandoned?

 • -He has abandoned sensual desire.
  -He has abandoned ill will.
  -He has abandoned sloth & drowsiness.
  -He has abandoned restlessness & anxiety.
  -He has abandoned uncertainty.
  These are the five factors he has abandoned.
 • And with which five is he endowed?

 • -He is endowed with the aggregate of virtue of one beyond training.
  -...the aggregate of concentration of one beyond training.
  -...the aggregate of discernment of one beyond training.
  -...the aggregate of release of one beyond training.
  -He is endowed with the aggregate of knowledge & vision of release of one beyond training.
  These are the five factors with which he is endowed.


 • Thế nào là năm pháp đă được đoạn tận ?

 • -Dục tham đă được đoạn tận,
  -Sân đă được đoạn tận,
  -Hôm trầm thùy miên đă được đoạn tận,
  -Trạo hối đă được đoạn tận,
  -Nghi đă được đoạn tận,
  Năm pháp này đă được đoạn tận.
 • Năm pháp nào đă được đầy đủ ?

 • -Đầy đủ vô học giới uẩn,

  -Đầy đủ vô học định uẩn,
  -Đầy đủ vô học tuệ uẩn,
  -Đầy đủ vô học giải thoát uẩn,
  -Đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn.

  Vị ấy được đầy đủ năm pháp này.

   

  I tell you: What is given to one who has abandoned these five factors and is endowed with these five, bears great fruit.


  Ở đây, Ta tuyên bố rằng, bố thí cho người đoạn tận năm pháp, đầy đủ năm pháp có quả lớn.

   

  "In a herd of cattle,
  	whether black, white,
  	ruddy, brown, 
  	dappled, uniform,
  	or pigeon gray:
  if a bull is born — 
  	tame, enduring, 
  	consummate in strength,
  	& swift — 
  people yoke him to burdens,
  regardless of his color.
  
  
  
  In the same way, 
  wherever one is born
  among human beings — 
  	noble warriors, priests, 
  	merchants, workers, 
  	outcastes, or scavengers — 
  if one is tame, with good practices,
  righteous, consummate in virtue,
  a speaker of truth, with conscience at heart,
  	one 
  who's abandoned   birth & death,
  completed  the holy life
  put down  the burden,
  done  the task
  	fermentation-free,
  gone beyond   all dhammas,
  through lack of clinging  unbound:
  
    offerings to this spotless field
  	bear an abundance of fruit.
  
  But fools, unknowing, 
  dull,  uninformed,
  give gifts outside 
  and don't come near the good.
  While those who do come near the good
  	— regarded as enlightened,
  	  wise — 
  whose trust in the One Well-gone
  	has taken root,
  	is established & firm:
  they go to the world of the devas
  or are reborn here in good family.
  	Step by step
  	they reach 
  	Unbinding
  	  : they 
  	  who are wise."
  


  
  
  Như trong một đàn ḅ, 
  Có con đen, trắng, đỏ
  Màu hung hay có đốm, 
  Có con màu bồ câu
  Dầu con ḅ màu ǵ,
  Kiếm được con ḅ thuần,
  Con vật kéo sức mạnh,
  Đẹp, lanh và hăng hái, 
  Mặc kệ nó màu ǵ, 
  Liền mắc vào gánh nặng, 
  
  
  
  Cũng vậy, giữa loài người, 
  Dầu có sinh chỗ nào, 
  Hoàng tộc, Bà-la-môn
  Thương gia hay nô bộc, 
  Kẻ không có giai cấp, 
  Hay hạ cấp đổ phân, 
  Giữa những người như vậy.
  Ai điều phục thuần thục, 
  Ngay thẳng, đủ giới đức
  Nói thực, biết tàm quư, 
  Sanh tử đă đoạn tận, 
  Phạm hạnh được vẹn toàn
  Gánh nặng đă hạ xuống,
  Không c̣n bị trói buộc,
  Việc cần làm đă làm, 
  Không c̣n bị lậu hoặc, 
  Đă đến bờ bên kia, 
  Không chấp pháp tịch tịnh,
  Phước điền ấy vô cấu.
  Quả lớn đáng cúng dường 
  
  
  
  Như kẻ ngu không biết,
  Thiếu trí, ít nghe nhiều,
  Chỉ bố thí bên ngoài, 
  Không đến gần kẻ thiện,
  Những ai gần kẻ thiện,
  Có tuệ, tôn bực hiền
  Họ tin bậc Thiện Thệ, 
  An trú tận gốc rễ.
  Sanh Thiên hay ở đây 
  Được sanh gia đ́nh tốt
  Bậc trí tuần tự tiến
  Chứng được cảnh Niết bàn.
  
  

   

  See also: SN 3.24; AN 5.179.

   Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

   Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
  Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

  Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

  Trang kế | trở về đầu trang | Home page |