Monks, if you are asked by wanderers of other sects,
-'Friends, there are these three qualities. Which three? Passion, aversion, & delusion. These are the three qualities.
Now what is the difference, what the distinction, what the distinguishing factor among these three qualities?'
—" when thus asked, how would you answer those wanderers of other sects?"


Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau :
-"Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là ba ? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp.
Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt ?
-"Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy ?

 

For us, lord, the teachings have the Blessed One as their root, their guide, & their arbitrator. It would be good if the Blessed One himself would explicate the meaning of this statement. Having heard it from the Blessed One, the monks will remember it."


Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làn căn bản, lấy Thế Tôn làm lănh đạo, lất Thế Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ư nghĩa lời nói này cho chúng con. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ tŕ.

 

-"In that case, monks, listen & pay close attention. I will speak."
-"As you say, lord," the monks responded.


- "Vậy này các Tỷ-kheo, hăy nghe và khéo tác ư, ta sẽ nói !"
- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"Monks, if you are asked by wanderers of other sects, 'Friends, there are these three qualities. Which three? Passion, aversion, & delusion. These are the three qualities. Now what is the difference, what the distinction, what the distinguishing factor among these three qualities?' — when thus asked, you should answer those wanderers of other sects in this way, 'Friends, passion carries little blame and is slow to fade. Aversion carries great blame and is quick to fade. Delusion carries great blame and is slow to fade.


Thế Tôn nói như sau :
- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau : "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là ba ? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là khác biệt ? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau : "Tham, thưa các Hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. Si là tội lớn, và ly si là chậm chạp."

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen passion arises, or arisen passion tends to growth & abundance?'
'The theme of the attractive,' it should be said. 'For one who attends inappropriately to the theme of the attractive, unarisen passion arises and arisen passion tends to growth & abundance...'


Do nhân ǵ, này chư Hiền, do duyên ǵ tham chưa sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng, quảng đại ?"
Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". "Với ai không như lư tác ư tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đă sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đă sanh được tăng trưởng quảng đại".

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen aversion arises, or arisen aversion tends to growth & abundance?'
'The theme of irritation,' it should be said. 'For one who attends inappropriately to the theme of irritation, unarisen aversion arises and arisen aversion tends to growth & abundance...'


Do nhân ǵ, này các chư Hiền, do duyên ǵ sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ?"
Cần phải trả lời là "Chướng ngại tướng". "Với ai không như lư tác ư chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được sanh khởi, và tham đă sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh được sanh khởi, và tham đă sanh được tăng trưởng quảng đại".

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen delusion arises, or arisen delusion tends to growth & abundance?'
'Inappropriate attention,' it should be said. 'For one who attends inappropriately, unarisen delusion arises and arisen delusion tends to growth & abundance...'


Do nhân ǵ, này các chư Hiền, do duyên ǵ si chưa sanh được sanh khởi, và si đă sanh được tăng trưởng, quảng đại ?"
Cần phải trả lời là "Không như lư tác ư". "Với ai không như lư tác ư chướng ngại tướng, thời si chưa sanh được sanh khởi, và si đă sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đă sanh được tăng trưởng quảng đại".

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen passion does not arise, or arisen passion is abandoned?'
'The theme of the unattractive' it should be said. 'For one who attends appropriately to the theme of the unattractive, unarisen passion does not arise and arisen passion is abandoned...'


Do nhân ǵ, này các chư Hiền, do duyên ǵ tham chưa sanh được không sanh khởi, hay tham đă sanh được đoạn tận ?"
Cần phải trả lời là "tướng bất tịnh". "Với ai như lư tác ư tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh khởi không sanh khởi, hay tham đă sanh khởi được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến tham chưa sanh khởi không sanh khởi, hay tham đă sanh khởi được đoạn tận."

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen aversion does not arise, or arisen aversion is abandoned?'
'Good will as an awareness-release,' it should be said. 'For one who attends appropriately to good will as an awareness-release, unarisen aversion does not arise and arisen aversion is abandoned...'


Do nhân ǵ, này các chư Hiền, do duyên ǵ sân chưa sanh được không sanh khởi, hay sân đă sanh được đoạn tận ?"
Cần phải trả lời là "từ tâm giải thoát". "Với ai như lư tác ư từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh khởi không sanh khởi, hay sân đă sanh khởi được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh khởi không sanh khởi, hay sân đă sanh khởi được đoạn tận."

 

"[Then if they ask,] 'But what, friends, is the reason, what the cause, why unarisen delusion does not arise, or arisen delusion is abandoned?'
'Appropriate attention,' it should be said. 'For one who attends appropriately, unarisen delusion does not arise and arisen delusion is abandoned. This is the reason, this the cause, why unarisen delusion does not arise and arisen delusion is abandoned.'"


Do nhân ǵ, này các chư Hiền, do duyên ǵ si chưa sanh được không sanh khởi, hay si đă sanh được đoạn tận ?"
Cần phải trả lời là "như lư tác ư". "Với ai như lư tác ư thời si chưa sanh khởi không sanh khởi, và si đă sanh khởi được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si chưa sanh khởi không sanh khởi, hay si đă sanh khởi được đoạn tận."

 

SN 46.51

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |