On one occasion the Blessed One was staying near Varanasi in the Deer Park at Isipatana. There he addressed the monks:
-"Monks!"
-"Yes, lord," the monks responded.


Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsi, Isipatana, chỗ Vườn Nai, tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo :
-" Này các Tỷ-kheo."
-"Thưa vâng. Bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"Once, monks, there was a king named Pacetana. One day King Pacetana said to his chariot maker:
-"My good chariot maker, in six months time from now a battle will take place. Can you make me a new pair of chariot wheels?"
-"'Yes, your majesty, I can." The chariot maker replied to the king.


Thế Tôn nói như sau :
- "Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Pacetana. Rồi, này các Tỷ-kheo, vua Pacetana cho gọi người thợ đóng xe :
- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiến. Này người đóng xe, ông có thể làm cho ta một cặp bánh xe mới được không ?"
- "Thưa Đại Vương, có thể được". Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana."

 

Then in six months minus six days the chariot maker finished one wheel. King Pacetana said to him,
-"In six days time from now the battle will take place. Will the pair of chariot wheels be finished?"
-"Your majesty, in these six months minus six days, I have finished one wheel."


Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng trừ sáu ngày, làm xong một bánh xe. Rồi vua Pacetana bảo người đóng xe :
- "Sau sáu ngày, này người đóng xe, sẽ có trận chiến. Đôi bánh xe mới có thể làm xong được không?"
- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một bánh xe đă làm xong".

 

-"But can you finish the second wheel in these six days?"
-"'Yes, your majesty, I can," the chariot maker replied to the king.


- "Này người đóng xe, Ông có thể, với sáu ngày (c̣n lại) này, làm xong bánh xe thứ hai ?"
- "Thưa Đại vương, con có thể làm được".

 

Then, after finishing the second wheel in six days, the chariot maker took the pair of wheels to the king and, on arrival, said to him:
-"Here is your new pair of chariot wheels all finished, your majesty."


Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu ngày, sau khi làm xong bánh xe thứ hai, cầm cặp bánh xe mới, đi đến vua Pacetana ; sau khi đến, thưa với vua Pacetana :
- "Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đă làm xong cho Ngài".

 

'And what is the difference between your wheel that took six months minus six days to finish, and your wheel that took six days to finish? I don't see any difference between them at all.'


- "Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày và cái bánh xe này làm xong trong sáu ngày, có cái ǵ sai khác giữa hai cái này, ta không thấy có các ǵ sai khác hết".

 

-"There is a difference between them, your majesty. Look at the difference."
Then the chariot maker took the chariot wheel finished in six days and set it rolling. Going as far as its momentum carried it, it twirled around and around and fell to the ground. But then he took the chariot wheel finished in six months minus six days to finish and set it rolling. Going as far as its momentum carried it, it stood still as if fixed on an axle.


- "Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, hăy nh́n sự sai khác".
Rồi, này các Tỷ-kheo, người đóng xe đẩy cho chạy bánh xe được làm trong sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại rồi xoay quanh vài ṿng và rơi xuống đất. Rồi nó đẩy cho chạy bánh được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong trục xe.

 

'Now what is the reason, my good chariot maker, what is the cause, why the chariot wheel finished in six days, when set rolling, goes as far as its momentum carries it and then, twirling around and around, falls to the ground? And what is the reason, what is the cause, why the chariot wheel finished in six months minus six days, when set rolling, goes as far as its momentum carries it and then stands still as if fixed on an axle?'


- "Do nhân ǵ, này người đóng xe, do duyên ǵ cái bánh xe được làm trong sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại, rồi xoay quanh vài ṿng và rơi xuống đất. Do nhân ǵ, này Người đóng xe, do duyên ǵ cái bánh xe được làm trong sáu tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại, rồi nó đứng lại như mắc vào trục xe ?"

 

-"Your majesty, as for the wheel finished in six days, its rim is crooked, with faults & flaws. Its spokes are crooked, with faults & flaws. Its hub is crooked, with faults & flaws. Because its rim... spokes... [&] hub are crooked, with faults & flaws, when set rolling it goes as far as its momentum carries it and then, twirling around and around, falls to the ground. But as for the wheel finished in six months minus six days, its rim is not crooked, with no faults or flaws. Its spokes are not crooked, with no faults or flaws. Its hub is not crooked, with no faults or flaws. Because its rim... spokes... [&] hub are not crooked, with no faults or flaws, when set rolling it goes as far as its momentum carries it and then stands still as if fixed on an axle."


- "Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm trong sáu ngày, vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm ; các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. V́ rằng vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm ; v́ rằng các căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, v́ rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại, rồi xoay quanh vài ṿng rồi rơi xuống đất. C̣n bánh kia, thưa Đại Vương, được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày, bánh xe ấy không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm ; trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. V́ rằng vành xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm ; v́ rằng các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm, v́ rằng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy (ban đầu) c̣n tồn tại, nó đứng lại như đang mắc vào ở trong trục xe."

 

Now, monks, the thought may occur to you that the chariot maker on that occasion was someone else, but it shouldn't be seen in that way. I myself was the chariot maker on that occasion. I was skilled in dealing with the crookedness, the faults, the flaws of wood. Now I am a worthy one, rightly self-awakened, skilled in dealing with the crookedness, faults, & flaws of bodily action; skilled in dealing with the crookedness, faults, & flaws of verbal action; skilled in dealing with the crookedness, faults, & flaws of mental action.


Rất có thể, này các Tỷ-kheo, các thầy nghĩ rằng trong thời ấy, người đóng xe ấy là một người khác. Này các Tỷ-kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ấy, ta chính là người đóng xe. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, ta khéo léo về chỗ cong của gỗ, về chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. Nay, này các Tỷ-kheo, ta là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng của thân, về khuyết điểm của thân ; khéo léo về chỗ cong của lời nói, về chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời nói ; khéo léo về chỗ cong của ư, về chỗ hỏng của ư, về khuyết điểm của ư.

 

-Any monk or nun in whom the crookedness, faults, & flaws of bodily action are not abandoned; the crookedness, faults, & flaws of verbal action are not abandoned; the crookedness, faults, & flaws of mental action are not abandoned has fallen away from this Dhamma & Discipline, just like the wheel finished in six days.

-But any monk or nun in whom the crookedness, faults, & flaws of bodily action are abandoned; the crookedness, faults, & flaws of verbal action are abandoned; the crookedness, faults, & flaws of mental action are abandoned stands firm in this Dhamma & Discipline, just like the wheel finished in six months minus six days.


-Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong không có đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (không có đoạn tận), lời nói cong không có đoạn tận, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm (không có đoạn tận), ư cong không có đoạn tận, ư hư hỏng, ư khuyết điểm (không có đoạn tận), như vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm xong trong sáu ngày.
-Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (được đoạn tận), lời nói cong … ư cong được đoạn tận, ư hư hỏng, ư khuyết điểm (được đoạn tận), như vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy an trú trong pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày.

 

Thus you should train yourselves: 'We will abandon crookedness, faults, & flaws in bodily action. We will abandon crookedness, faults, & flaws in verbal action. We will abandon crookedness, faults, & flaws in mental action.' That's how you should train yourselves."


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hăy học tập như sau : "Chúng tôi sẽ đoạn tận thân cong, thân hư hỏng, thân khuyết điểm, chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời hư hỏng, lời nói khuyết điểm, chúng tôi sẽ đoạn tận ư cong, ư hư hỏng, ư khuyết điểm". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập."

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |