Translator's note: The frame story here is common to three suttas: AN 6.42, and AN 8.86. Although the conversation takes a different turn in each case, in all three cases the Buddha takes the opportunity to teach some unusually plain-spoken truths.


 

I have heard that:
On one occasion the Blessed One, on a wandering tour among the Kosalans with a large community of monks, arrived at a Kosalan brahman village named Icchanangala. There he stayed in the Icchanangala forest grove.


Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Icchànangalam, trong khóm rừng Icchànangalam.

 

The brahman householders of Icchanangala heard it said:
-"Gotama the contemplative — the son of the Sakyans, having gone forth from the Sakyan clan — on a wandering tour among the Kosalans with a large community of monks — has arrived at Icchanangala and is staying in the Icchanangala forest grove. And of that Master Gotama this fine reputation has spread: 'He is indeed a Blessed One, worthy, & rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, a knower of the cosmos, an unexcelled trainer of those persons ready to be tamed, teacher of human & divine beings, awakened, blessed. He has made known — having realized it through direct knowledge — this world with its devas, maras, & brahmas, its generations with their contemplatives & priests, their rulers & common people; has explained the Dhamma admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end; has expounded the holy life both in its particulars & in its essence, entirely perfect, surpassingly pure. It is good to see such a worthy one.


Các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam được nghe:
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia đ́nh họ Thích, đă đến Icchànangalam, trú ở Icchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi: "Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đă chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đă chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!

 

So the brahman householders of Icchanangala, when the night was gone, taking many staple & non-staple foods, went to the gate house of the Icchanangala forest grove. On arrival they stood there making a loud racket, a great racket.


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi đêm đă tàn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm huyên náo.

 

Now at that time Ven. Nagita was the Blessed One's attendant. So the Blessed One addressed Ven. Nagita:
-"Nagita, what is that loud racket, that great racket, like fishermen with a catch of fish?"


Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. rồi Thế Tôn bảo Tôn già Nàgita:
-" Này Nàgita, những ai đă đến, và làm ồn ào như những hàng cá với đống cá lớn?"

 

-"Lord, those are the brahman householders of Icchanangala standing at the gate house to the Icchanangala forest grove, having brought many staple & non-staple foods for the sake of the Blessed One & the community of monks."


-"Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Ba-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng Tăng."

 

-"May I have nothing to do with honor, Nagita, and honor nothing to do with me. Whoever cannot obtain at will — without difficulty, without trouble — as I do, the pleasure of renunciation, the pleasure of seclusion, the pleasure of peace, the pleasure of self-awakening, let him consent to this slimy-excrement-pleasure, this torpor-pleasure, this pleasure of gains, offerings, & fame."


-" Này Nàgita, Ta không có liên hệ ǵ với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ ǵ với Ta. Này Nàgita, những ai t́m được không có khó khăn, t́m được không có mệt nhọc, t́m được không có phí sức, t́m được an ổn, lạc viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta đă t́m được không có khó khăn, t́m được không có mệt nhọc, t́m được không có phí sức. Hăy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc."

 

-"Lord, let the Blessed One acquiesce [to their offerings] now! Let the One Well-gone acquiesce now! Now is the time for the Blessed One's acquiescence, lord! Now is the time for the Blessed One's acquiescence, lord! Wherever the Blessed One will go now, the brahmans of the towns & countryside will be so inclined. Just as when the rain-devas send rain in fat drops, the waters flow with the incline, in the same way, wherever the Blessed One will go now, the brahmans of the towns & countryside will be so inclined. Why is that? Because such is the Blessed One's virtue & discernment."


-" Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hăy chấp nhận! Thiện Thệ hăy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la-môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ họ cũng sẽ đi đến, với tâm hướng về cúng đường. V́ cớ sao? Bạch Thế Tôn, do v́ giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn."

 

-"May I have nothing to do with honor, Nagita, and honor nothing to do with me. Whoever cannot obtain at will — without difficulty, without trouble — as I do, the pleasure of renunciation, the pleasure of seclusion, the pleasure of peace, the pleasure of self-awakening, let him consent to this slimy-excrement-pleasure, this torpor-pleasure, this pleasure of gains, offerings, & fame."


-" Này Nagita, Ta không có liên hệ ǵ với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ ǵ với Ta. Này Nàgita, những ai t́m được không có khó khăn, t́m được không có mệt nhọc, t́m được không có phí sức, t́m được an ổn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta đă t́m được không có khó khăn, t́m được không phí sức. Hăy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc."

 

"When one eats & drinks & chews & savors, there is excrement & urine: That is one's reward."


-"Này Nàgita, với ai ăn, uống, nhai, nếm, thời đại tiện, tiểu tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy."

 

-"When one loves, there arises the state of change & aberration, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair: That is one's reward."


-"Với những ai nặng nề về ái lạc, này Nàgita, sự biến hoại, đổi khác, sầu bi khổ ưu năo khởi lên. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy."

 

-"When one is committed to the theme of the unattractive, one takes a stance in the loathsomeness of the theme of beauty: That is one's reward."


-"Những ai chuyên chú tâm về tướng bất tịnh, này Nàgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy."


-"When one remains focused on the inconstancy of the six media of sensory contact, one takes a stance in the loathsomeness of contact: That is one's reward."


-"Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc xứ, này Nàgita, thời sự nhàm chán đối với xúc được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy."

 

- "When one remains focused on the arising & passing away of the five clinging aggregates, one takes a stance in the loathsomeness of clinging: That is one's reward."


-"Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn, này Nàgita, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |