Monks, there are these three types of individuals to be found existing in the world. Which three?
-An individual like an inscription in rock,
-An individual like an inscription in soil,
-An individual like an inscription in water.


Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba ?
-Hạng người như chữ viết trên đá,
-hạng người như chữ viết trên đất,
-hạng người như chữ viết trên nước.

 

And how is an individual like an inscription in rock? There is the case where a certain individual is often angered, and his anger stays with him a long time. Just as an inscription in rock is not quickly effaced by wind or water and lasts a long time, in the same way a certain individual is often angered, and his anger stays with him a long time. This is called an individual like an inscription in rock.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá.

 

And how is an individual like an inscription in soil? There is the case where a certain individual is often angered, but his anger doesn't stay with him a long time. Just as an inscription in soil is quickly effaced by wind or water and doesn't last a long time, in the same way a certain individual is often angered, but his anger doesn't stay with him a long time. This is called an individual like an inscription in soil.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất.

 

And how is an individual like an inscription in water? There is the case where a certain individual — when spoken to roughly, spoken to harshly, spoken to in an unpleasing way — is nevertheless congenial, companionable, & courteous. Just as an inscription in water immediately disappears and doesn't last a long time, in the same way a certain individual — when spoken to roughly, spoken to harshly, spoken to in an unpleasing way — is nevertheless congenial, companionable, & courteous. This is called an individual like an inscription in water.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng ḥa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng ḥa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước.

 

These are the three types of individuals to be found existing in the world.


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |