Monks, these two people are hard to find in the world. Which two? The one who is first to do a kindness, and the one who is grateful for a kindness done and feels obligated to repay it. These two people are hard to find in the world


Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó t́m được ở đời. Thế nào là hai ? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đă làm. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó t́m được ở đời.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |