For a person endowed with virtue, consummate in virtue, there is no need for an act of will, 'May freedom from remorse arise in me.' It is in the nature of things that freedom from remorse arises in a person endowed with virtue, consummate in virtue.


Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không cần phải làm với dụng ư rằng : "Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi.

 

For a person free from remorse, there is no need for an act of will, 'May joy arise in me.' It is in the nature of things that joy arises in a person free from remorse.


Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm với dụng ư rằng : "Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối tiếc, hân hoan sanh khởi.

 

For a joyful person, there is no need for an act of will, 'May rapture arise in me.' It is in the nature of things that rapture arises in a joyful person.


Này các Tỷ-kheo, với người có thân có hoan hỷ, không cần phải làm với dụng ư rằng : "Mong rằng thân ta được khinh an", Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có ư hoan hỷ, thân được khinh an.

 

For a rapturous person, there is no need for an act of will, 'May my body be serene.' It is in the nature of things that a rapturous person grows serene in body.


Này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, không cần phải làm với dụng ư rằng : "Mong rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có thân khinh an, an lạc được cảm thọ.

 

For a person serene in body, there is no need for an act of will, 'May I experience pleasure.' It is in the nature of things that a person serene in body experiences pleasure.


Này các Tỷ-kheo, với người cảm thọ an lạc, không cần phải làm với dụng ư rằng : "Mong rằng ta cảm thọ an lạc". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người cảm thọ an lạc, an lạc được cảm thọ.

 

For a person experiencing pleasure, there is no need for an act of will, 'May my mind grow concentrated.' It is in the nature of things that the mind of a person experiencing pleasure grows concentrated.


Này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, không cần phải làm với dụng ư : "Mong rằng tâm ta được Thiền định". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền định.

 

For a person whose mind is concentrated, there is no need for an act of will, 'May I know & see things as they actually are.' It is in the nature of things that a person whose mind is concentrated knows & sees things as they actually are.


Này các Tỷ-kheo, với người có Thiền định, không cần phải làm với dụng ư : "Mong rằng ta biết, ta thấy như thật". Thật nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiện định, biết và thấy như thật". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền định, biết và thấy như thật.

 

For a person who knows & sees things as they actually are, there is no need for an act of will, 'May I feel disenchantment.' It is in the nature of things that a person who knows & sees things as they actually are feels disenchantment.


Này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, không cần phải làm với dụng ư : "Mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham" Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham.

 

For a person who feels disenchantment, there is no need for an act of will, 'May I grow dispassionate.' It is in the nature of things that a person who feels disenchantment grows dispassionate.


Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham không cần phải làm với dụng ư : "Mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến.

 

For a dispassionate person, there is no need for an act of will, 'May I realize the knowledge & vision of release.' It is in the nature of things that a dispassionate person realizes the knowledge & vision of release.


Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham không cần phải làm với dụng ư : "Mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến.

 

In this way, dispassion has knowledge & vision of release as its purpose, knowledge & vision of release as its reward. Disenchantment has dispassion as its purpose, dispassion as its reward. Knowledge & vision of things as they actually are has disenchantment as its purpose, disenchantment as its reward. Concentration has knowledge & vision of things as they actually are as its purpose, knowledge & vision of things as they actually are as its reward. Pleasure has concentration as its purpose, concentration as its reward. Serenity has pleasure as its purpose, pleasure as its reward. Rapture has serenity as its purpose, serenity as its reward. Joy has rapture as its purpose, rapture as its reward. Freedom from remorse has joy as its purpose, joy as its reward. Skillful virtues have freedom from remorse as their purpose, freedom from remorse as their reward.


Như vậy, này các Tỷ-kheo, nhàm chán lư tham có ư nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến ; như thật tri kiến có ư nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham ; định có ư nghĩa như thật tri kiến, có lợi như thật tri kiến ; an lạc có ư nghĩa định, có lợi ích định ; khinh an có ư nghĩa an lạc có lợi ích an lạc ; hỷ có ư nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an ; hân hoan có ư nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ ; không nuối tiếc có ư nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan, các Thiện giới có ư nghĩa không nuối tiếc, có lợi ích không hối tiếc.

 

In this way, mental qualities lead on to mental qualities, mental qualities bring mental qualities to their consummation, for the sake of going from the near to the Further Shore


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các pháp (khác) tăng thịnh ; các pháp khiến các pháp khác viên măn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |