I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying in Campa, on the shore of Gaggara Lake. Then Ven. Bahuna went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"Lord, freed, dissociated, & released from how many things does the Tathagata dwell with unrestricted awareness?"


Tôi nghe như vầy:
Một thời, Thế Tôn trú ở Campá, trên bờ hồ Gaggarà. Rồi Tôn giả Bàhuna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bàhuna bạch Thế Tôn :
-" Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc."

 

Freed, dissociated, & released from ten things, Bahuna, the Tathagata dwells with unrestricted awareness. Which ten?
-Freed, dissociated, & released from form, the Tathagata dwells with unrestricted awareness.
-Freed, dissociated, & released from feeling...
-Freed, dissociated, & released from perception...
-Freed, dissociated, & released from fabrications...
-Freed, dissociated, & released from consciousness...
-Freed, dissociated, & released from birth...
-Freed, dissociated, & released from aging...
-Freed, dissociated, & released from death...
-Freed, dissociated, & released from stress...
-Freed, dissociated, & released from defilement, the Tathagata dwells with unrestricted awareness.


Từ mười pháp, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ. giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thế nào là mười ?
-Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc.
-Từ thọ, này Bàhuna...
-Từ tưởng, này Bàhuna...
-Từ các hành, này Bàhuna...
-Từ thức, này Bàhuna...
-Từ sanh, này Bàhuna...
-Từ già, này Bàhuna...
-Từ chết, này Bàhuna...
-Từ khổ, này Bàhuna...
-Từ các phiền năo, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc.

 

Just as a red, blue, or white lotus born in the water and growing in the water, rises up above the water and stands with no water adhering to it, in the same way the Tathagata — freed, dissociated, & released from these ten things — dwells with unrestricted awareness.


Ví như, này Bàhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên mặt nước và đứng, không có dính nước. Cũng vậy, này Bàhuna, từ mười pháp này, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |