Then Anathapindika the householder went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him:
"There are these four kinds of bliss that can be attained in the proper season, on the proper occasions, by a householder partaking of sensuality. Which four?
-The bliss of having,
-The bliss of [making use of] wealth,
-The bliss of debtlessness,
-The bliss of blamelessness.


Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên :

Có bốn loại an lạc này, ngày Gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn ?
-Lạc sở hữu,
-Lạc thọ dụng,
-Lạc không mắc nợ,
-Lạc không phạm tội.

 

And what is the bliss of having?
There is the case where the son of a good family has wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained. When he thinks, 'I have wealth earned through my efforts & enterprise, amassed through the strength of my arm, and piled up through the sweat of my brow, righteous wealth righteously gained,' he experiences bliss, he experiences joy. This is called the bliss of having.


Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu ?
Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ : "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu.

 

And what is the bliss of [making use of] wealth?
There is the case where the son of a good family, using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained, partakes of his wealth and makes merit. When he thinks, 'Using the wealth earned through my efforts & enterprise, amassed through the strength of my arm, and piled up through the sweat of my brow, righteous wealth righteously gained, I partake of wealth and make merit,' he experiences bliss, he experiences joy. This is called the bliss of [making use of] wealth.


Và này, thế nào là lạc tài sản ?
Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được, do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng : "Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp,thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc tài sản.

 

And what is the bliss of debtlessness?
There is the case where the son of a good family owes no debt, great or small, to anyone at all. When he thinks, 'I owe no debt, great or small, to anyone at all,' he experiences bliss, he experiences joy. This is called the bliss of debtlessness.


Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ ?
Ở đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ ai một điều ǵ, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng : "Ta không có mắc nợ ai một điều ǵ, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ.

 

And what is the bliss of blamelessness?
There is the case where a disciple of the noble ones is endowed with blameless bodily kamma, blameless verbal kamma, blameless mental kamma. When he thinks, 'I am endowed with blameless bodily kamma, blameless verbal kamma, blameless mental kamma,' he experiences bliss, he experiences joy. This is called the bliss of blamelessness.


Và này Gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội ?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ư hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng : "Ta thành tựu thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ư hành không phạm tội". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội.

 

These are the four kinds of bliss that can be attained in the proper season, on the proper occasions, by a householder partaking of sensuality.


Có bốn loại lạc này, này Gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, khởi lên cho vị ấy.

 

Knowing the bliss of debtlessness,
recollecting the bliss of having,
enjoying the bliss of wealth, 
    the mortal
then sees clearly with discernment.
Seeing clearly- the wise one- 
  he knows both sides:
that these are not worth 
  one sixteenth-sixteenth
  of the bliss of blamelessness.
Được lạc không mắc nợ,
Nhớ đến lạc sở hữu,
Người hưởng lạc tài sản,
Với tuệ, thấy như thị,
Do thấy, vị ấy biết,
Sáng suốt cả hai phần,
Lạc vậy chỉ bằng được,
Bằng một phần mười sáu,
Lạc không có phạm tội.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |