There are these ten things that a person gone-forth should reflect on often. Which ten?


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là mười ?

 

'I have become casteless': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát : "Ta nay đi đến t́nh trạng là người không có giai cấp" (mất hết giai cấp).

 

'My life is dependent on others': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát : "Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác."

 

'My behavior should be different [from that of householders]' : a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát : "Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi ! "

 

'Can I fault myself with regard to my virtue? : a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát : "Không biết tư ngă có chỉ trích ta về giới hạnh không ? "

 

'Can my knowledgeable fellows in the holy life, on close examination, fault me with regard to my virtue?' : a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần luôn luôn quán sát : "Không biết các đồng Phạm có trí, sau khi t́m hiểu, có chỉ thích ta về giới hạnh không ? "

 

'I will grow different, separate from all that is dear & appealing to me': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát : "Mọi sự vật khả ái, khả ư của ta bị đổi khác, bị biến hoại".

 

'I am the owner of my actions (kamma), heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and have my actions as my arbitrator. Whatever I do, for good or for evil, to that will I fall heir': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải quán sát : "Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp. là chỗ quy hướng của nghiệp ; phàm nghiệp ǵ ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy".

 

'What am I becoming as the days & nights fly past?': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn quán sát : "Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đă thành người như thế nào ?

 

'Do I delight in an empty dwelling?': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát : "Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không ? "

 

'Have I attained a superior human attainment, a truly noble distinction of knowledge & vision, such that — when my fellows in the holy life question me in the last days of my life — I won't feel abashed?': a person gone forth should often reflect on this.


Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát : "Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ ? "

 

These are the ten things that a person gone-forth should reflect on often.


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |