Endowed with five qualities, a monk pursuing mindfulness of breathing will in no long time penetrate the Unprovoked [release]. Which five?


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm cho sung măn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm?

 

He is a person who imposes only a little [on others]: one of few duties & projects, easy to support, easily contented with the requisites of life.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, việc làm không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời

 

He is a person who eats only a little food, committed to not indulging his stomach.


Vị ấy ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử

 

He is a person of only a little sloth, committed to wakefulness.


Vị ấy ít thụy miên, chuyên chú vào giác tỉnh

 

He lives in the wilderness, in an isolated dwelling place.


Vị ấy sống ở trong rừng, sống tại các sàng tọa xa vắng

 

He reflects on the mind as it is released.


Vị ấy quán sát tâm như đă được giải thoát.

 

Endowed with these five qualities, a monk pursuing mindfulness of breathing will in no long time penetrate the Unprovoked


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo làm cho sung măn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động.

 

See also: AN 5.96; AN 5.97.

Web Hosting by Brinkster