Endowed with five qualities, a monk pursuing mindfulness of breathing will in no long time penetrate the Unprovoked [release]. Which five?


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm?

 

He is a person who imposes only a little [on others]: one of few duties & projects, easy to support, easily contented with the requisites of life.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không có nhiều, công việc không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời.

 

He is a person who eats only a little food, committed to not indulging his stomach.


Tỷ kheo ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử

 

He is a person of only a little sloth, committed to wakefulness


Tỷ kheo ít thụy miên, chuyên chú trong giác tỉnh

 

He is a person of much learning, who has retained what he heard, has stored what he has heard. Whatever teachings are admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end, that — in their meaning & expression — proclaim the holy life that is entirely complete & pure: those he has listened to often, retained, discussed, accumulated, examined with his mind, and well-penetrated in terms of his views.


Tỷ kheo nghe nhiều, thọ tŕ nhiều, tích lũy điều đă nghe; các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên măn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đă nghe nhiều, đă nắm giữ, đă ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ư quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến

 

He reflects on the mind as it is released.1


Quán sát tâm như đă được giải thoát.

 

Endowed with these five qualities, a monk pursuing mindfulness of breathing will in no long time penetrate the Unprovoked


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động.

 

Note

1. When the mind is released from hindrances as it enters concentration, when it is released from the factors of lower levels of concentration as it enters higher levels of concentration, and when it is released from the fetters on reaching Awakening.

See also: AN 5.97; AN 5.98.

Web Hosting by Brinkster