AN VIII.39: Abhisanda Sutta

 


 

On one occasion a certain monk, a Vajjian princeling, was dwelling near Vesali in a forest thicket.

Một thời, một Tỷ-kheo Vajjiputtaka tr� ở Ves�li tại một khu rừng.

 

And on that occasion an all-night festival was being held in Vesali.

L�c bấy giờ một cuộc lễ được tổ chức suốt đ�m ở Ves�li.

 

The monk — lamenting as he heard the resounding din of wind music, string music, & gongs coming from Vesali, on that occasion recited this verse:

Tỷ-kheo ấy được nghe tiếng nhạc kh�, tiếng cồng v.v... đ�nh l�n, tiếng ồn �o khởi l�n, liền than thở, n�i l�n ngay l�c ấy những b�i kệ n�y:

 

I live in the wilderness
all alone
like a log cast away in the forest.
On a night like this,
who could there be
more miserable
than me?

Ch�ng ta sống một m�nh,
Trong khu rừng c� độc,
Như kh�c gỗ lột vỏ,
Lăn l�c trong rừng s�u,
Trong đ�m tối h�n hoan,
Như hiện tại đ�m nay,
Ai sống đời bất hạnh,
Như ch�ng ta hiện sống?

 

Then the devata inhabiting the forest thicket, feeling sympathy for the monk, desiring his benefit, desiring to bring him to his senses, approached him and addressed him with this verse:

Rồi một vị Thi�n tr� ở khu rừng ấy, c� l�ng thương x�t Tỷ-kheo ấy, muốn hạnh ph�c, muốn cảnh gi�c liền đi đến Tỷ-kheo ấy. Sau khi đến, vị ấy n�i l�n những b�i kệ:

 

As you live in the wilderness all alone
like a log cast away in the forest,
many are those who envy you,
as hell-beings do,
those headed for heaven.

�ng sống chỉ một m�nh,
Trong khu rừng c� độc,
Như kh�c gỗ lột vỏ,
Lăn l�c trong rừng s�u.
Rất nhiều người th�m muốn,
Đời sống như �ng vậy,
Như kẻ đọa địa ngục,
Th�m muốn sanh thi�n giới.

 

The monk, chastened by the devata, came to his senses.

Rồi Tỷ-kheo ấy được vị Thi�n ấy cảnh gi�c, t�m hết sức x�c động.

 

See also: SN 9.1; SN 9.14.