At Savatthi.


Trú ở Sàvatthi.

 

There the Blessed One said: "From an inconstruable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on.


Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo khởi điểm không thể nêu rơ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

 

A being who has not been your mother at one time in the past is not easy to find. A being who has not been your father at one time in the past is not easy to find. A being who has not been your brother at one time in the past is not easy to find. A being who has not been your sister at one time in the past is not easy to find. A being who has not been your son at one time in the past is not easy to find. A being who has not been your daughter at one time in the past is not easy to find.


Này các Tỷ-kheo, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm mẹ, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm cha, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm anh, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm chị, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm con trai, thật không dễ ǵ t́m được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đă làm con gái.

 

"Why is that? From an inconstruable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, though beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on. Long have you thus experienced stress, experienced pain, experienced loss, swelling the cemeteries — enough to become disenchanted with all fabricated things, enough to become dispassionate, enough to be released."


V́ sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo khởi điểm không thể nêu rơ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đă lâu ngày, này Bà-la-môn, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-môn, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.