At Savatthi.


Nhân duyên ở Sàvatthi.

 

Now at that time the Blessed One was instructing, urging, rousing, & encouraging the monks with a Dhamma talk concerning Unbinding. The monks — attentive, interested, lending ear, focusing their entire awareness — were listening to the Dhamma.


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về vấn đề liên hệ đến Niết-bàn, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ư, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp.

 

Then the thought occurred to Mara, the Evil One: "Gotama the contemplative is instructing, urging, rousing, & encouraging the monks with a Dhamma talk concerning Unbinding. The monks — attentive, interested, lending ear, focusing their entire awareness — are listening to the Dhamma. What if I were to go to Gotama the contemplative to obscure his vision?"


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo về các vấn đề liên hệ đến Niết-bàn khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ư, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. Vậy ta hăy đi đến Sa-môn Gotama để làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)."

 

Then Mara the Evil One, taking on the form of a farmer with a large plowshare over his shoulder, carrying a long goad stick — his hair disheveled, his clothes made of coarse hemp, his feet splattered with mud — went to the Blessed One and, on arrival, said:


Rồi Ác ma biến h́nh thành một người nông phu, mang trên vai một cái cày lớn, tay cầm một cây gậy đâm ḅ, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lấm bùn nhơ, đi đến, sau khi đến, nói với Thế Tôn:

 

"Hey, contemplative. Have you seen my oxen?"


Này Sa-môn, Ngài có thấy con ḅ đực không?

 

"And what are your oxen, Evil One?"


Nhưng này Ác ma, con ḅ đực đối với Ông là ǵ?

 

"Mine alone is the eye, contemplative. Mine are forms, mine is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where can you go to escape me?


Này Sa-môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?

 

Mine alone is the ear, contemplative. Mine are forms, mine is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where can you go to escape me?


Này Sa-môn, tai là của ta. Tiếng là của ta, thức xứ do tai xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?

 

Mine alone is the nose, contemplative. Mine are forms, mine is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where can you go to escape me?


Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta, thức xứ do mui xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?

 

Mine alone is the ear the tongue, contemplative. Mine are forms, mine is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where can you go to escape me?


Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vị là của ta thức xứ do luoi xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?

 

Mine alone is the body, contemplative. Mine are forms, mine is the sphere of consciousness & contact at the eye. Where can you go to escape me?


Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của ta, thức xứ do than xac chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?

 

Mine are ideas, mine is the sphere of consciousness & contact at the intellect. Where can you go to escape me?"


Này Sa-môn, ư là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ư xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta không?

 

"Yours alone is the eye, Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness of contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no sphere of consciousness & contact at the eye exists: there, Evil One, you cannot go.


Này Ác ma, mắt là của Ông, sắc là của Ông, thức xứ do mắt xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

Yours alone is the ear Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness of contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no sphere of consciousness & contact at the eye exists: there, Evil One, you cannot go.


Này Ác ma, tai là của Ông, tiếng là của Ông, thức xứ do tai xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ do tai xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

Yours alone is the nose, Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness of contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no sphere of consciousness & contact at the eye exists: there, Evil One, you cannot go.


Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là của Ông, thức xứ do mũi xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có mũi, không có hương, không có thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

Yours alone is the ear the tongue, Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness of contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no sphere of consciousness & contact at the eye exists: there, Evil One, you cannot go.


Này Ác ma, lưỡi là của Ông, vị là của Ông, thức xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. Này Ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

Yours alone is the body, Evil One. Yours are forms, yours is the sphere of consciousness of contact at the eye. Where no eye exists, no forms exist, no sphere of consciousness & contact at the eye exists: there, Evil One, you cannot go.


Này Ác ma, thân là của Ông, xúc là của Ông, thức xứ do thân xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có thân, không có xúc, không có thức xứ do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

Yours alone is the intellect, Evil One. Yours are ideas, yours is the sphere of consciousness & contact at the intellect. Where no intellect exists, no ideas exist, no sphere of consciousness of contact at the intellect exists: there, Evil One, you cannot go."


Này Ác ma, ư là của Ông, pháp là của Ông, thức xứ do ư xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có ư, không có pháp, không có thức xứ do ư xúc chạm, thời này Ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma.

 

[Mara:]
Of what they say,
'This is mine';
and those who say,
'Mine':
If your intellect's here,
contemplative,
you can't escape
from me.
[The Buddha:]
What they speak of
isn't mine,
and I'm not one of those
who speak it.
Know this, Evil One:
you won't even see
my tracks.

Sự vật được Ngài nói:
"Cái này là của tôi".
Và những người đă nói:
"Cái này là của tôi".
Nếu ở đây có ư,
Đối với sự vật ấy,
Như vậy, này Sa-môn,
Ngài không thoát khỏi ta.
(Thế Tôn):
13) Sự vật được Ông nói:
"Cái này không của tôi".
Và những người đă nói:
" Chúng không phải là tôi".
Này Ác ma, như vậy,
Ông có biết được chăng,
Cho đến Ông không thấy ,
Con đường của Ta đi?

 

Then Mara the Evil One — sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-gone knows me" — vanished right there.


Rồi Ác ma... liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |