At Savatthi.


Ở tại Sàvatthi.

 

As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One:


Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

 

"Where, lord, should a gift be given?"


Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bố thí cần phải đem cho?

 

"Wherever the mind feels confidence, great king."


Thưa Đại vương, tại chỗ nào, tâm được hoan hỷ.

 

"But a gift given where, lord, bears great fruit?"


Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn?

 

"This [question] is one thing, great king — 'Where should a gift be given?' — while this — 'A gift given where bears great fruit?' — is something else entirely. What is given to a virtuous person — rather than to an unvirtuous one — bears great fruit. In that case, great king, I will ask you a counter-question. Answer as you see fit.


Thưa Đại vương, câu : "Chỗ nào bố thí cần phải đem cho" khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn". Thưa Đại vương, cho người tŕ giới được quả báo lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy. Về vấn đề này, thưa Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, Đại vương kham nhẫn như thế nào, hăy trả lời câu hỏi ấy như vậy.

 

"What do you think, great king? There is the case where you have a war at hand, a battle imminent. A noble-warrior youth would come along — untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, fearful, terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đế-lỵ đến, không có học tập, không có huấn luyện, không có thực tập, không có phục vụ, rụt rè, sợ hăi, run sợ. Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ người ấy không, và một người như vậy có lợi ích ǵ cho Đại vương không?

 

"No, lord, I wouldn't take him on. I wouldn't have any use for a man like that."


Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy và một người như vậy không có lợi ích ǵ cho con cả.

 

"Then a brahman youth... a merchant youth... a laborer youth would come along — untrained, unpracticed, undisciplined, undrilled, fearful, terrified, cowardly, quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?" "No, lord, I wouldn't take him on. I wouldn't have any use for a man like that."


Rồi một thanh niên Bà-la-môn, không có học tập... Rồi một thanh niên Vessa (thương gia) đến... Rồi một thanh niên Sudda (Thủ-đà: cùng đinh) đến, không có học tập...,... và một người như vậy không có lợi ích ǵ cho con cả.

 

"Now, what do you think, great king? There is the case where you have a war at hand, a battle imminent. A noble-warrior youth would come along — trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đế-lỵ đến, có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, không rụt rè, không sợ hăi, không run sợ. Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ người ấy không, và một người như vậy có lợi ích ǵ cho Đại vương không?

 

"Yes, lord, I would take him on. I would have use for a man like that."


Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một người như vậy có lợi ích cho con.

 

"Then a brahman youth... a merchant youth... a laborer youth would come along — trained, practiced, disciplined, drilled, fearless, unterrified, not cowardly, not quick to flee. Would you take him on? Would you have any use for a man like that?"


Rồi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên Sudda đến có học tập và một người như vậy có ích lợi ǵ cho Đại vương không?

 

"Yes, lord, I would take him on. I would have use for a man like that."


Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy và một người như vậy có lợi ích cho con.

 

"In the same way, great king. When someone has gone forth from the home life into homelessness — no matter from what clan — and he has abandoned five factors and is endowed with five, what is given to him bears great fruit.


Cũng vậy, thưa Đại vương, dầu cho một người có xuất gia từ một gia đ́nh nào, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh, vị ấy đoạn trừ năm chi và hội đủ năm chi. Bố thí cho một người như vậy có quả báo lớn.

 

"And which five factors has he abandoned? He has abandoned sensual desire... ill will... sloth & drowsiness... restlessness & anxiety... uncertainty. These are the five factors he has abandoned.


Thế nào là năm chi được đoạn trừ? Tham dục được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn trầm thụy miên được đoạn trừ, trạo hối được đoạn trừ, nghi được đoạn trừ. Năm chi này được đoạn trừ.

 

And with which five factors is he endowed? He is endowed with the aggregate of virtue of one beyond training... the aggregate of concentration of one beyond training... the aggregate of discernment of one beyond training... the aggregate of release of one beyond training... the aggregate of knowledge & vision of release of one beyond training. These are the five factors with which he is endowed.


Thế nào là năm chi được hội đủ? Vô học giới uẩn được hội đủ, vô học định uẩn được hội đủ, vô học tuệ uẩn được hội đủ, vô học giải thoát uẩn được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến uẩn được hội đủ. Năm chi này được hội đủ.

 

"What is given to one who has abandoned five factors and is endowed with five factors in this way bears great fruit."


Chính một người như vậy, năm chi được đoạn trừ, năm chi được hội đủ, bố thí cho người như vậy được quả báo lớn.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:


Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói thêm:

 

As a king intent on battle
would hire a youth
in whom there are
archery skills,
persistence,
& strength,
and not, on the basis of birth,
a coward;
so, too, you should honor
a person of noble conduct, wise,
in whom are established
composure
& patience,
even though
his birth may be lowly.
Let donors build
pleasant hermitages
and there invite the learned to stay.
Let them make reservoirs
in dry forests
and walking paths
where it's rough
Let them, with a clear, calm awareness,
give food, drink, snacks,
clothing, & lodgings
to those who've become
straightforward.
Just as a hundred-peaked,
lightning-garlanded,
thundering cloud,
raining on the fertile earth,
fills the plateaus & gullies,
even so
a person of conviction & learning,
wise,
having stored up provisions,
satisfies wayfarers
with food & drink.
Delighting in distributing alms,
'Give to them!
Give!'
he says.
That
is his thunder,
like a raining cloud's.
That shower of merit,
abundant,
rains back on the one
who gives.


Vị vua đang lâm chiến,
Sẽ giữ lại thanh niên,
Cung thuật được thiện xảo,
Dơng mănh đầy khí lực.
Nhà vua không tuyển chọn,
Theo tiêu chuẩn thọ sanh.
Cũng vậy, người có trí,
Kính lễ bậc hạ sanh,
Bậc này sống Thánh hạnh,
Nhẫn nhục và hiền ḥa.
Hăy làm cốc thoải mái
Dựng nhà cho đa văn,
Rừng khô làm bể nước,
Hiểm trở, mở đường đi.
Với tâm tư thanh tịnh,
Hăy cho kẻ trực tâm,
Cho đồ ăn, đồ uống,
Cho vải mặc, trú xá.
Như mây giông gầm thét,
Chớp sáng trăm đầu mây,
Nước mưa ào ào xuống,
Tràn đầy đất thấp cao.
Cũng vậy, bậc thiện tín,
Đa văn, trữ đồ ăn,
Thỏa măn kẻ khất sĩ.
Kẻ trí tâm hoan hỷ,
Phân phát vật ăn uống,
Nói "Cho, hăy đem cho".
Như vậy, la, gầm, thét,
Mưa móc như thần mưa,
Các công đức to lớn,
Do bố thí mang lại,
Đem mưa ân, mưa móc,
Trên những người bố thí.

 

See also: AN 3.57; Iti 76.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |