[A deva:]

With what 	is the world tied down?
	With the subduing
of what 	is it freed?
	With the abandoning
of what 	are all bonds
			cut through?

[The Buddha:]

With desire		the world is tied down.
	With the subduing
of desire 	it's freed.
	With the abandoning
of desire 	all bonds
			are cut through.[Chư Thiên:]

Vật ǵ trói buộc đời?
	Điều phục ǵ 
được   thoát?
 Vật ǵ được đoạn trừ
Khiến mọi    phược 
	đoạn tận?

[Thế Tôn:]

Ước muốn    trói buộc đời,
	Điều phục dục 
      được thoát.
	Ước muốn được đoạn trừ
Mọi triền phược 
		đoạn tận.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |