As she was standing to one side, a devata recited this verse to the Blessed One:

Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn:

 

Having killed what
do you sleep in ease?
Having killed what
do you not grieve?
Of the slaying
of what one thing
does Gotama approve?
[The Buddha:]
Having killed anger
you sleep in ease.
Having killed anger
you do not grieve.
The noble ones praise
the slaying of anger
— with its honeyed crest
& poison root —
for having killed it
you do not grieve

Sát vật ǵ được lạc?
Sát vật ǵ không sầu?
Có một pháp loại ǵ,
Ngài tán đồng sát hại,
Tôn giả Gotama?
(Thế Tôn):
Sát phẫn nộ được lạc,
Sát phẫn nộ không sầu,
Phẫn nộ với độc căn,
Với vị ngọt tối thượng,
Pháp ấy, bậc Thánh Hiền,
Tán đồng sự sát hại.
Sát pháp ấy không sầu,
Này (Hiền giả) Thiên nhân.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |