At Savatthi

Ở tại Sàvatthi

 

As he was sitting to one side, King Pasenadi Kosala said to the Blessed One:

Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

 

"Just now, lord, while I was alone in seclusion, this train of thought arose in my awareness: 'Few are those people in the world who, when acquiring lavish wealth, don't become intoxicated & heedless, don't become greedy for sensual pleasures, and don't mistreat other beings. Many more are those who, when acquiring lavish wealth, become intoxicated & heedless, become greedy for sensual pleasures, and mistreat other beings.'"

Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tịnh một ḿnh, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị ch́m đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là nhiều thay, những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị ch́m đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác.

 

"That's the way it is, great king! That's the way it is! Few are those people in the world who, when acquiring lavish wealth, don't become intoxicated & heedless, don't become greedy for sensual pleasures, and don't mistreat other beings. Many more are those who, when acquiring lavish wealth, become intoxicated & heedless, become greedy for sensual pleasures, and mistreat other beings."

Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không bị ch́m đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị ch́m đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

Đó là những ǵ mà Đức Thế Tôn giảng dậy:

 

Impassioned with sensual possessions,
greedy, dazed by sensual pleasures,
they don't awaken to the fact
that they've gone too far —
like deer into a trap laid out.
Afterwards it's bitter for them:
evil for them
the result.

Loài người bị đắm say,
Trong tài sản, trong dục,
Họ tham lam, điên dại,
Trong các dục ở đời,
Không ư thức rơ ràng,
Đă quá độ say mê,
Chẳng khác ǵ con nai,
Không thấy đặt bẫy sập,
Về sau họ khổ đau,
Chịu quả báo ác nghiệp.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |